مشاور و تولید کننده محصولات افزودنی و قطعات جانبی بتن _ ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی بتن

Produce & Repconsultant, producer of concrete products providing engineering and technical services
مشخصات و شرایط سیمان و مصالح پوزولانی مصرفی در بتن

سيمان

 

2-2-1 - ملاحظات كلي

خمير سيمان يكي از مهمترين بخشهاي ساختار بتن را تشكيل مي‌دهد. خمير سيمان شامل محصولات هيدراتاسيون، ذرات هيدراته نشده و منافذ و آب موجود درمنافذ مي‌باشد. محصولات هيدراتاسيون بر اثر تركيب شدن آب مخلوط با تركيبات سيمان توليد مي‌شوند. عمده محصولات هيدراتاسيون از واكنش C3S و C2S  با آب حاصل مي‌گردد.  اين واكنشها منجر به تشكيل سيليكات كلسيم هيدراته شده (C-S-H)  و هيدروكسيد كلسيم مي‌گردد. واكنش C2S  با آب منجر به شكل گيري  مقدار بيشتري C-S-H  و مقدار كمتري هيدروكسيد كلسيم در مقايسه با واكنش C3S  و آب مي‌گردد. بلورهاي C-S-H  به علت خواص فيزيكي و مكانيكي نقش مؤثرتري در مقاومت و دوام بتن ايفا مي‌كند. لذا اهميت C2S  نسبت به C3S  در افزايش مقاومت درازمدت بيشتر است. اگر چه به دليل سرعت زياد واكنش C3S  نسبت به C2S ،  مقاومت درسنين اوليه تابع C3S  است. از طرف ديگر، وجود هيدروكسيد كلسيم سبب كاهش مقاومت بتن در برابر آسيب پذيري بتن ناشي از تهاجم سولفات‌هاست و لذا سيمان با مقدار بيشتر C2S  در مقايسه با سيمان با مقدار بيشتر C3S  از دوام بيشتري برخوردار است.

همچنين ميزان C3A  در سيمان نقش مهمي در عدم نفوذ كلريد در بتن دارد. C3A با كلريد موجود دربتن تركيب شده و به شكل كلرور آلومينات كلسيم در مي‌آيد. كلريد پيوند يافته در فرآيند خوردگي نقشي ندارد،  بلكه يونهاي كلريد آزاد هستند كه باعث توسعه خوردگي مي شوند،  لذا با افزايش مقدار C3A درسيمان به ظرفيت سيمان براي پيوند با كلريد افزوده مي شود. از طرف ديگر، وجود C3A در سيمان، آسيب ديدگي بتن در برابر سولفاتها را افزايش مي‌دهد. سولفاتها با هيدروآلومينات كلسيم كه ناشي از هيدراتاسيون C3A  است واكنش مي‌دهند و تركيبات سست انبساط‌زا توليد مي‌كنند. لذا انتخاب نوع سيمان بسته به شرايط محيط مهاجم عامل اساسي در دوام بتن است. در نواحي خليج فارس، آب زيرزميني و خاك، آلوده به كلريد و سولفات هستند،  اما دربخش روسازه (بالاي تراز زمين) تهاجم كلر شديد مي‌باشد.  لذا در قسمتهاي زيرسازه (در تماس با خاك و آب زيرزميني) استفاده از سيمان هاي نوع 2 با ميزان C3A  كنترل شده مناسب است. اما در قسمت هاي روسازه مي‌توان از سيمانهاي با مقادير بالاتر C3A (مانند سيمان نوع 1) نيز استفاده كرد. در جدول2-3 مشخصات سيمان‌هاي پرتلند طبق استاندارد ايران ارائه شده است.

همچنين، استفاده از مواد جايگزين سيمان به منظور بالا بردن دوام سازه هاي بتني بخصوص درمناطق گرم و خورنده بسيار متداول شده است .

جايگزين‌هاي سيمان به دو گروه عمده تقسيم مي‌شوند :

1- مواد پوزولاني مانند تراس (پوزولان طبيعي) يا دوده سيليسي (پوزولان مصنوعي)

2- مواد سيماني مانند روباره

بعضي از آثار پوزولانها بر روي خواص بتن به شرح زير است :

1- افزودن پوزولان به بتن باعث تبديل منافذ بزرگ به كوچك شده و در نتيجه از نفوذپذيري بتن كاسته مي‌شود. علت اين فرآيند تبديل هيدروكسيد كلسيم با منافذ بزرگ به ژل C-S-H  با منافذ كوچكتر است.

2- فعاليت پوزولاني سبب مي‌شود كه هيدروكسيد كلسيم موجود در خمير سيمان مصرف شده و در نتيجه از مقدار آهك كه عامل مهمي در آسيب‌ديدگي ناشي از تهاجم سولفاتها محسوب مي‌شود، كاسته شود. البته اين مواد تا حدي باعث كاهش قلياييت خمير سيمان مي‌شوند.

3- پوزولان، منطقه انتقالي بتن (وجه مشترك سنگدانه و خمير) را با تبديل آهك به C-S-H  تقويت كرده و در نتيجه باعث بهبود خواص بتن مي‌گردد.

 

 • روباره [1]

روباره محصول فرعي كوره بلند آهنگدازي مي‌باشد. استفاده از روباره در مخلوط منجر به ايجاد ساختاري با حفره‌هاي ريزتر و تغييرات ريزساختار در فصل مشترك سنگدانه و سيمان مي‌شود كه در مجموع باعث كاهش نفوذپذيري مي‌گردد. همچنين بعلت ظرفيت پيوندي اين ماده سرعت نفوذپذيري يون كلريد در بتن كاهش مي‌يابد. تحقيقات بسيار متعددي در مورد عملكرد اين نوع ماده در بتن انجام شده است كه در اكثر آنها بهبود دوام بتن به اثبات رسيده است. گرچه گاه نتايج متناقضي نيز گزارش شده است.

در صورت تصميم بر استفاده از روباره توليد داخل بايد از استاندارد بودن آن كاملاُ اطمينان داشت.  به غير از نتايج چند مورد طرح تحقيقاتي در مورد خواص روباره توليدي در ايران، مشاهدات كافي از عملكرد اين نوع ماده در مناطق خورنده وجود ندارد.

 

 • دوده سيليسي (ميكروسيليس)[2]

     دوده سيليسي ناشي از بازيافت غبار در كارخانه هاي توليد آلياژ فروسيليس است. دوده سيليسي عمدتاً از ذرات سيليس بي‌شكل و بسيار ريز تشكيل شده است و مقدار سيليس فعال آن بايد حداقل 85  درصد  باشد. استفاده از دوده سيليسي در بسياري از پروژه‌هاي عمراني در منطقه جنوب كشور رايج گرديده است. در ذيل به بعضي از آثار اين  ماده بر خواص بتن تازه و سخت شده اشاره مي‌شود:

 1. خواص  بتن تازه با دوده سيليسي

جايگزين نمودن دوده‌سيليسي بجاي سيمان باعث افزايش سرعت هيدراتاسيون مي‌گردد و بعلت ريزي زياد اين ماده مخلوط چسبنده شده و براي رواني مناسب احتياج به آب بيشتري خواهد داشت. به علت تأثير نامطلوب افزايش نسبت آب به سيمان بر روي دوام بتن معمولاً لازم است تا رواني چنين مخلوط‌هايي با استفاده از روان‌كننده و يا فوق‌روان‌كننده افزايش داده شود. همچنين جايگزين كردن مقداري از اين ماده به جاي سيمان باعث كاهش تمايل به آب انداختن و جداشدگي مخلوط مي‌گردد. مخلوط بتن تازه كه هنوز گيرش كامل نيافته ، مستعد ترك‌خوردگي سطحي ناشي از انقباض خميري بتن است. اين پديده در شرايط هواي گرم ، هنگامي كه ميزان تبخير از سطح بتن بيش از مقدار آب انتقال يافته از داخل بتن به سطح آن باشد ، حادتر است. لذا از آنجاييكه در بتن با دوده سيليسي پديده آب انداختن بسيار كم است ، گزارشهاي زيادي از حساسيت اين نوع بتن به ترك خوردگي ناشي از انقباض خميري وجود دارد. لذا در مورد اين نوع بتن پس از ريختن و متراكم كردن آن ، بايد بلافاصله از تبخير آب از سطح بتن جلوگيري نمود.

 

 1. اثر دوده سيليسي بر دوام بتن

استفاده از دوده سيليسي در بتن منجر به ايجاد ساختاري با حفره‌هاي ريزتر مي‌گردد كه باعث كاهش نفوذپذيري مي‌شود. از طرف ديگر، حذف پديده آب افتادگي باعث پيوستگي بهتر در ناحيه انتقال خمير سيمان  و سنگدانه مي‌شود و در نتيجه افزايش مقاومت بتن را به دنبال دارد. علاوه بر اين، جايگزين نمودن مقداري از اين ماده به جاي سيمان بعلت افزايش مقاومت الكتريكي بتن باعث كاهش نفوذپذيري در مقابل نفوذ يون كلريد مي‌گردد. بايد توجه كرد كه استفاده از اين ماده در محيط‌هاي در معرض سولفات ‌منيزيم عملكرد مطلوبي ندارد.

در تحقيقات صورت گرفته ، مقدار جايگزيني 6 - 8  درصد اين ماده به جاي سيمان نتايج مطلوبي داشته است. نكته بسيار مهمي كه در مورد استفاده از اين ماده وجود دارد، اين است كه، قبل از استفاده بايد كاملاً به صورت دوغاب درآيد. دوغاب بايد كاملاً روان و عاري از ذرات بهم چسبيده دوده سيليسي باشد. بدين منظور لازم است كه از بهم‌زن مكانيكي با دور تند استفاده نمود. چسبيدن اين مواد به يكديگر با توجه به ريزي بسيار زيادي كه دارد، به عنوان سيليس فعال در واكنش با قلياييها عمل كرده و باعث خرابي ناشي از واكنش سيليسي قليايي مي‌گردد.

 

 • پوزولان‌هاي طبيعي

     پوزولانهاي طبيعي در حقيقت پوكه سنگها و خاكسترهاي غير كريستالي باقيمانده از فعاليت هاي آتشفشاني است. ذخاير بزرگي از پوزولانهاي طبيعي در نقاط مختلف كشور وجود دارد كه از جمله آنها مي‌توان تراس جاجرود، پوكه سنگ هراز (دماوند)، پوكه سنگ سهند و پوكه سنگ تفتان را نام برد . طي تحقيقات صورت گرفته بر روي پوزولانهاي طبيعي ايران، مشاهدات زير صورت گرفته است.

1- افزايش مقاومت در دراز مدت

2- عملكرد مناسب دربرابر تهاجم يون كلريد و سولفات

3- كاهش تخلخل و نفوذپذيري در صورت انتخاب نسبت كم آب به سيمان با كاهش ميزان آب و استفاده از روان‌كننده‌ها

در صورت انطباق ويژگي‌هاي اين ماده با مشخصات استاندارد، جايگزيني 15 تا 40 درصد بجاي سيمان مقدار مناسبي است.  

 •  خاكستر بادي [3]

     خاكستر بادي ماده‌اي است كه از سوختن زغال‌سنگ حاصل مي‌گردد و توسط فيلترهاي مخصوص، به صورت غبار جمع‌آوري مي‌شود. حدود 85  درصد ذرات اين ماده از اكسيدهاي سيليسيم، آلومينيم، آهن، كلسيم و منيزيم تشكيل مي‌شود. آثار مطلوب اين ماده در بهبود خواص بتن تازه و سخت شده باعث مصرف روزافزون آن در دنيا شده است.

مصرف اين ماده باعث افزايش كارايي بتن تازه مي‌گردد. همچنين افزايش دماي اوليه بتن به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌يابد. لذا مصرف آن در بتن ريزيهاي حجيم رايج است. همچنين عملكرد اين ماده در افزايش دوام بتن درمقابل محيط‌هاي مهاجم اثبات شده است. نفوذپذيري كمتر، عملكرد مناسب در برابر پديده كربناتاسيون، مقاومت در برابر سولفات و كلريد و نيز كنترل واكنش قليايي سنگدانه‌ها از مزاياي استفاده از اين ماده به جاي سيمان است. گر چه تمام مزاياي ذكر شده تحت تأثير انتخاب مناسب نسبت آب به سيمان، عمل آوري كافي، كيفيت مطلوب خاكستر بادي و ميزان مناسب جايگزين اين ماده به جاي سيمان است. در صورت انطباق مشخصات اين ماده با الزامات استاندارد مقدار جايگزيني 20 تا 50 درصد انتخاب مناسبي است، گرچه در بعضي موارد جايگزيني با مقادير بيشتر نيز بكار ميرود.

در كشور ما نيز با توجه به وجود معادن زغال سنگ پتانسيل خوبي براي توليد اين ماده وجود دارد و در آينده نزديك كاربرد خواهد داشت.

امروزه استفاده از انواع سيمانهاي آميخته و مواد جايگزين سيمان در بهبود ويژگيهاي مربوط به دوام بتن با تحقيقات و مطالعات متعددي كه در سطح جهان و در مراكز علمي و تحقيقاتي و دانشگاهي معتبر صورت گرفته است، تا حدي روشن گشته است.

در جدول (2-4) مشخصات لازم براي دوده سيليسي ارائه شده است. همچنين خواص فيزيكي و شيميايي سيمانهاي روباره‌اي و پوزولاني طبق استاندارد ايران در جداول‌‌ (2-5 ) و (2-6) آمده است.

 

 

 

2-2-2- دستورالعمل‌‌هاي كلي

 

 1. لازم است، آزمايشهاي لازم روي سيمانهاي مصرفي به منظور تعيين ويژگيهاي شيميايي و فيزيكي آنها قبل از استفاده و تطابق آنها با ضوابط استاندارد صورت بگيرد.

 

 1. سيمان نبايد بعد از 4 ماه از تاريخ توليد در كارخانه مصرف گردد. همچنين طول دوره مجاز براي انبار كردن سيمان 2 ماه مي‌باشد. در طول دوره مجاز نيز تنها در صورتي كه آزمايشهاي لازم روي آن انجام گيرد و مشخصات آن با ويژگيهاي استاندارد مطابقت داشته باشد، قابل استفاده است. شرايط انبار كردن سيمان بايد مطابق با الزامات استاندارد ايران باشد.

 

 1. به علت شرايط آب و هوايي گرم و مرطوب حاشيه خليج فارس، سيمان بسرعت فاسد و كلوخه شده و خواص خود را از دست مي دهد بدين منظور لازم است كه انبار سيمان داراي سيستم خنك‌كننده بصورت خشك باشد.

 

 1. درصورت تصميم و تشخيص براي استفاده از هر نوع پوزولان بخصوص پوزولانهاي توليدي در ايران بايد آثار و خواص آن بر روي بتن در آزمايشگاه مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد تا عملكرد آن تأييد شود يا عملكرد مطلوب آنها در سازه، در درازمدت، بايد به اثبات رسيده باشد. 

 

 1. سيمانهاي پاكتي بايد در انبار سرپوشيده كه كف و ديوارهاي آن داراي عايق رطوبتي است، نگهداري شود. كيسه‌ها بهتر است روي تخته‌هاي چوبي كه از زمين مقداري فاصله دارند چيده شوند. كيسه‌ها به صورت چسبيده بهم انبار گردد و با ديوار در تماس نباشند. ارتفاع چيدن كيسه‌ها رويهم نبايد بيش از 2/1 متر باشد . همچنين بايد روي آنها با نايلون و پوشش‌هاي ضد رطوبت پوشانده شود.

 

 1. در صورتي كه دماي سيمان بيشتر از  oC 60  باشد، ممكن است مشكلاتي در كيفيت بتن به وجود آيد . بنابراين دماي سيمان هنگام مصرف نبايد بيش از  oC 60 باشد.  لذا انبار سيمان بايد مسقف باشد تا از تابش مستقيم نور خورشيد محافظت شده باشد. در صورت استفاده از سيلوهاي فلزي بهتر است اين سيلوها داراي سايبان باشند و با رنگ روشن پوشش داده شوند.

 

 1. اگر در آزمايش واكنش قليايي سنگدانه‌هاي مصرفي، مستعد بودن آنها به واكنش‌زايي تأييد شود، مقدار قليايي معادل نهايي سيمان (Na2O+0.658 K2O) نبايد از 6/0  درصد تجاوز كند.

 

2-2-3 - توصيه هاي خاص

 

 1. استفاده از سيمانهاي زود سخت شونده تنها در موارد خاص و تحت نظر مهندسان و تأييد آنان مجاز است.

 

 1. از مصرف سيمان ضد سولفات براي بتن مسلح در محيط‌هاي رويارو با يون كلريد اجتناب گردد. در مناطقي كه عوامل خورنده املاح سولفاتي و كلريدي هستند استفاده از سيمان نوع 2 با C3A بين 5 تا 8 درصد توصيه مي‌گردد.

 

 1. در صورت تصميم بر استفاده از دوده سيليسي، ميزان 6-8  درصد وزني جايگزين سيمان به همراه سيمان نوع 2  به عنوان محدوده پيشنهادي پس از تأييد نتايج آزمايشهاي لازم توصيه مي شود.

 

 1. دوده سيليسي مورد استفاده بايد طبق ويژگيهاي استاندارد باشد. براي توزيع همگن مخلوط، توصيه‌ مي‌شود دوده سيليسي را قبل از اضافه نمودن توسط مقداري از آب لازم و يا با مقداري روان‌كننده يا  فوق‌روان‌كننده در طرح به صورت دوغاب درآورد و سپس به مخلوط اضافه نمود.

 

 1. در صورتيكه كنترل مقدار آب و كاهش مقداري از آب كه براي دوغاب كردن دوده‌سيليسي بكار رفته، از كل مقدار آب لازم در طرح، امكان نداشت، بهتر است دوده‌سيليسي را با مقداري از روان‌كننده و يا فوق‌روان‌كننده مصرفي بصورت دوغاب درآورد و بقيه افزودني را هنگام ساخت مخلوط به آن اضافه نمود.

 

 1. استفاده از سيمانهاي آميخته با دوده‌ سيليسي (توليدي در كارخانه)‌ به علت مشكلات كمتر در اجرا و در مخلوط كردن توصيه مي‌شود.

 

 1. استفاده از سيمانهاي پرتلند روباره‌اي (در صورتي كه طبق ويژگيهاي استاندارد باشد) به همراه  5 درصد دوده‌ سيليسي نيز از لحاظ كاهش ميزان نفوذپذيري و كنترل واكنش قليايي سيليسي نتايج خوبي داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2-3- سيمان‌هاي پرتلند طبق استاندارد ايران

 

ويژگيهاي شيميايي استاندارد 389 ايران

آزمايشهاي شيميايي

نوع 5

نوع 4

نوع 3

نوع 2

* نوع 1

حدود تعيين شده

-

-

-

-/20

حداقل (%)

SiO2

-

-

-

-/6

-

 

 

 

حداكثر (%)

Al2O3

-

5/6

-

-/6

-

حداكثر (%)

Fe2O3

-/5

-/5

-/5

-/5

-/5

حداكثر (%)

MgO

-

-

-

-

-

 

CaO

 

 

 

 

 

حداكثر (%)

SO3

30/2

30/2

5/3

-/3

-/3

 

C3A < 8

-

-

5/4

-

5/3

 

C3A > 8

-/3

5/2

-/3

-/3

-/3

حداكثر (%)

كسر وزن بر اثر سرخ شدن

75/0

75/0

75/0

75/0

75/0

حداكثر (%)

باقي‌مانده نامحلول

-

-/35

-

-

-

حداكثر (%)

C3S

-

-/40

-

-

-

حداقل (%)

C2S

-/5

-/7

-/15

-/8

-

حداكثر (%)

C3A

 

 

 

 

 

 

2C3A C4AF + يا

-/25

-

-

-

-

حداكثر (%)

C2F C4AF +

-

-

-

-

-

(%)

آهك آزاد

6/0

6/0

6/0

6/0

6/0

حداكثر (%)

Na2O + 0.658 K2O

 

* براي هر سه رده 325-1 ، 425-1 و 525-1

 

ويژگيهاي فيزيكي استاندارد 389 ايران

آزمايشهاي فيزيكي

نوع 5

نوع 4

نوع 3

نوع 2

نوع

525-1

نوع

425-1

نوع

325-1

حدود

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

حداقل

سطح مخصوص(بلين)cm2/gr

80/0

80/0

80/0

80/0

80/0

80/0

80/0

حداكثر (%)

انبساط در آزمايش اتوكلاو

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان گيرش به وسيله سوزن ويكات

45

45

45

45

45

45

45

حداقل

ابتدايي          دقيقه

6

6

6

6

6

6

6

حداكثر

انتهايي         ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاومت فشاري   kg/cm2

-

-

125

-

-

-

-

حداقل

يك روزه

85

-

240

100

-

-

120

حداقل

3 روزه

150

70

-

175

-

-

200

حداقل

7 روزه

270

180

-

315

525

425

325

حداقل

28 روزه

 

 

 

 

 

 

 

 

هيدراتاسيون Cal/gr   

-

60

-

70

-

-

-

حداكثر

7 روزه

-

70

-

-

-

-

-

حداكثر

28 روزه

 

 

 

جدول 2-4-  خواص شيميايي لازم براي دوده سيليسي

تركيبات  %

SiO2

Al2O3

CaO

MgO

Fe2O3

SO3

S

Na2O

K2O

كاهش وزن

در اثر خشك شدن

دوده سيليسي

90

1

1

5/0

5/1

-

2/0

3/0

5/0

1

 

 

 

 

 

 

جدول 2-5- ويژگي‌هاي سيمان پرتلند پوزولاني طبق استاندارد ايران (شماره 3432)

                                نوع

 

ويژگي

سيمان پرتلند پوزولاني

(پ پ)

سيمان پرتلند پوزولاني ويژه

(پ پ و)

روش آزمايش

مقدار  پوزولان (درصد وزني)

15          5

40          15

 

MgO  (حداكثر درصد وزني)

6

6

دت 1692

SO3  (حداكثر درصد وزني)

4

4

دت 1692

افت حرارتي (حداكثر درصد وزني)

5

5

دت 1692

يون كلريد    Cl-

1/0

1/0

ASTM C-114

نرمي حداقل (cm2/gr)  (بلين)

3000

3200

دت 390

انبساط با آزمايش اتوكلاو(حداكثر درصد)

8/0

8/0

دت 391

انقباض با آزمايش اتوكلاو(حداكثر درصد)

2/0

2/0

دت 391

زمان گيرش

اوليه (حداقل به دقيقه)

نهايي(حداكثر به ساعت)

60

7

60

7

دت 392

دت 393

حداقل مقاومت فشاري (kg/cm2)

3 روزه

7 روزه

28 روزه

100

175

300

-

150

275

دت 393

 

 

 

* چنانچه توليد كننده بنا به درخواست خريدار ملزم به اعلام نتايج تركيبات شيميايي سيمان پرتلند پوزولاني باشد، رواداري تركيبات شيميايي بايد مطابق جدول زير باشد.

 

تركيبات شيميايي

CaO

Al2O3

SiO2

رواداري قابل قبول

3% ±

2% ±

3% ±

 

 

 

 

جدول 2-6- ويژگي‌هاي سيمان سرباره‌اي طبق استاندارد ايران (شماره 3517)

 

                                  نوع

 

ويژگي

سيمان پرتلند سرباره‌اي

(پ س)

سيمان پرتلند سرباره‌اي

 ضد سولفاتي

(پ س 5)

سيمان سرباره‌اي

(س)

روش آزمايش

مقدار وزني سرباره (درصد)

حداكثر درصد SO3--

حداكثر درصد S--

باقيمانده نامحلول (حداكثر درصد)

افت حرارتي (حداكثر درصد)

قليايي هاي قابل حل در آب (حداكثر درصد)

25 <

3

3

1

3

-

70         25

3

2

1

3

-

70 >

4

2

1

4

03/0

 

 

 

دت 1692

نرمي حداقل (cm2/gr)

2800

2800

2800

دت 390

انبساط با آزمايش اتوكلاو(حداكثر درصد)

5/0

5/0

5/0

دت 391

انقباض با آزمايش اتوكلاو(حداكثر درصد)

2/0

2/0

2/0

دت 391

زمان گيرش

اوليه (حداقل به دقيقه)

نهايي (حداكثر به ساعت)

45

7

45

7

45

7

دت 392

حداقل مقاومت فشاري (kg/cm2)

3 روزه

7 روزه

28 روزه

120

200

320

100

180

300

-

100

220

دت 393

حداكثر حرارت هيدراتاسيون

 (cal/gr)

 

7 روزه

28 روزه

 

70

80

70

80

70

80

دت 394

 

 

 

* چنانچه توليد كننده بنا به درخواست خريدار ملزم به اعلام نتايج تركيبات شيميايي سيمان سرباره‌اي باشد، رواداري تركيبات شيميايي بايد مطابق جدول زير باشد.

 

تركيبات شيميايي

CaO

Al2O3

SiO2

رواداري قابل قبول

3% ±

2% ±

3% ±

 

 

 

 

 


[1] - Slag

[2] - - (Silica fume) Microsilica

[3] - Fly ash

 

 

 

 

 

مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، سعی نموده است با بهره گیری از کارشناس و تجربیات چندین ساله ، فضایی علمی ، مشاوره و مهندسی در زمینه تکنولوژی های روز ، بازرگانی ، مهندسی و مقالات بتن  جهت دسترسی سریع ، آسان و کاربردی مهندسان ، اساتید ، کارفرمایان، کارخانجات بتن آماده ، کارخانجات بتن پیش ساخته و دانشجویان مرتبط با صنعت بتن فراهم آورد. شما می توانید با انتخاب و کلیک بر هریک از مباحث زیر به شرح موضع و کسب اطلاعات مورد نظر از طریق سایت به روز و کاربردی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران دسترسی یابید :

ترمیم کننده بتن ، آب بندی استخر ، آب بندی بتن ،  ترمیم بتن ، روان کننده بتن ، فوق روان کننده بتن ، ماستیک پلی یورتان ، مقاوم سازی بتن ، واتراستاپ بتن ، گروت ، گروت اپوکسی ، ژل میکروسیلیس ، پودر آب بندی استخر ، عایق آب بندی استخر ، چسب و رزین آب بندی استخر ، بتن سبک و سنگین ، دیرگیر کننده بتن ، دستورالعمل بتن ریزی در کارگاه ، مقاومت الکتریکی بتن ، بتن اکسپوز ،  چسب بتن ، مواد کیورینگ بتن ، واتراستاپ بتن ، الیاف بتن ، روغن قالب بتن ،چسب کاشت میلگرد و آرماتور در بتن ،  رنگ بتن ، چسب کاشی ، پاور ژل میکروسیلیس ، ترمیم کننده بتن ، روان کننده بتن ، افزودنی بتن ، گروت ، آب بندی بتن ، ترمیم بتن ، ترمیم کننده بتن ، ژل میکروسیلیس ، واتراستاپ بتن ، انواع واتراستاپ بتن ،  آب بندی استخر ، ضد یخ بتن ، فوق روان کننده بتن ، مقاوم سازی بتن ، مقاوم سازی ساختمان ها ، ماستیک پلی یورتان ، کف پوش اپوکسی ، فوق روان کننده بتن ، افزودنی های بتن چیست ، انواع افزودنی های بتن ، لیست قیمت افزودنی های بتن ، روش مصرف افزودنی های بتن ، بتن ریزی در هوای سرد ، بتن ریزی در هوای گرم ، ترمیم بتن ، انواع روش های ترمیم بتن ، ترمیم بتن ترک خورده ، بتن گوگردی ، ترمیم کننده بتن ، چسب بتن چیست ، انواع چسب بتن ، چسب اپوکسی بتن چیست ، چسب های آب بندی بتن ، روان کننده بتن چیست ، انواع فوق روان کننده بتن ، قیمت انواع چسب بتن ، لیست قیمت چسب های بتن ، انواع روش کیورینگ بتن ، مواد کیورینگ بتن ، لیست قیمت کیورینگ بتن ، آب بندی بتن چیست ، انوع روش های آب بندی بتن ، آب بندی بتن به روش تزریق رزین پلی یورتان ، ماستیک پلی یورتان چیست ، لیست قیمت ماستیک های پلی یورتان ، ماستیک های سرد اجرا ، ماستیک های گرم اجرا ، ترمیم بتن یخ زده ، راهنمای طرح اختلاط بتن ،طرح مخلوط بتن چیست ، طرح اختلاط بتن سبک ، کرگیری بتن چیست ، آزمایش التراسونیک بتن ، آزمایش های غیرمخرب بتن ، انواع آزمایش های غیرمخرب بتن ، اسکن میلگرد و آرماتور، کاشت آرماتور در بتن چیست ، آزمایش گالواپالس چیست ، چسب کاشت آرماتور هیلتی ، خمیر کاشت بولت چیست ، لیست قیمت خمیر کاشت آرماتور و بولت ، روش اجرای گروت ریزی ، واتراستاپ بتن چیست ، انواع واتراستاپ بتن ، انتخاب واتراستاپ بتن ، واتراستاپ بنتونیتی ، واتراستاپ های هیدورفیلی چیست ، روش ترمیم بتن های ترک خورده ، سوپر روان کننده بتن ، لیست قیمت واتراستاپ بتن ، رنگ بتن ، بتن خودتراکم ، طرح اختلاط بتن خودتراکم ، بتن غلطکی چیست ، روش اجرای بتن غلطکی یا RCC ، آزمایش های بتن خود تراکم، روش آب بندی مخازن بتنی ،لیست قیمت واتراستاپ های هیدروفیلی ، کف پوش اپوکسی ، فاصله نگهدار یا اسپیسر بتن ، کف پوش پلی یورتان ، میکروسیلیس ، فوق روان کننده بتن ، ژل میکروسیلیس ، میکروسیلیس چیست، لیست قیمت ژل میکروسیلیس ،  اسپیسر بتن چیست ، روغن قالب چیست ، روش مقاوم سازی ساختمان ، مقاوم سازی ساختمان و ساز های بتنی با الیاف FRP ، گروت چیست ، گروت اپوکسی چیست ، لیست قیمت انواع گروت اپوکسی، الیاف پلی پروپیلن چیست ،پرداخت سطح بتن چیست ، بتن حجیم چیست ، روش ساخت بتن حجیم ، ترمیم ترک های بتن ، مقاوم سازی بتن ، خوردگی بتن در سواحل خلیج فارس ، التراسونیک بتن چیست بتن ترمی ، بتن پلیمری چیست،  بتن ریزی زیر تراز آب ، بتن گوگردی ، طرح اختلاط بتن گوگردی ، بتن پلیمری ، آزمایش هافسل بتن چیست ،روش انجام آزمایش پتانسیل خوردگی ، ابرروان کننده بتن چیست ، سوپر روان کننده بتن چیست ، میزان مصرف روان کننده بتن ، روش آب بندی استخر ، اسلامپ بتن چیست ، میزان روانی مجاز بتن ، زمان بازکردن قالب های بتن پس از بتن ریزی ، زمان حمل مجاز بتن ، روش ساخت و اجرای بتن در کارگاه ، عیار بتن چیست ، روش مصرف الیاف بتن PP ، بتن مگر چیست ، پوشش فایبرگلاس چیست ، انواع بتن های خاص ، بتن خاص چیست ، مواد آب بندی بتن ، آب بندی سازه های بتنی ، حداکثر زمان حمل بتن ، قالب لغزنده بتن ، بتن آماده ، گروت ساختمانی ، بتن پیش ساخته، عوامل موثر در کیفیت بتن آماده ، ضدیخ بتن ، انواع ضد یخ بتن ، قالب بندی بتن چیست ، روش قالب بندی بتن ، روش بتن ریزی خاص ، انواع مواد آب بندی سازه های بتنی ، روش های تراکم بتن ، روش های حمل بتن، روش های مقاوم سازی بتن ، مقاوم سازی بتن ، ضوابط پذیرش بتن کم مقاومت ، روش پرداخت سطح بتن ، انواع کف پوش های صنعتی بتن ، پوشش های ضد حریق ، فایرپروف بتن چیست ، فلای اش چیست ، روش اجرای آب بندی استخر ، نانو سیلیس چیست ، روش ترمیم بتن کرمو ، بتن اکسپوز چیست ، روش ساخت بتن اکسپوز ، ترمیم بتن اکسپوز ، افزودنی حباب زا چیست ، افزودنی دیرگیر بتن چیست ، افزودنی زودگیر بتن چیست ، منبسط کننده بتن چیست ، پنترون چیست ، پنکریت چیست ، پوشش نفوذگر چیست ، فایبرگلاس چیست ، پوشش آب بندی الاستومری چیست ، روش آب بندی با پوشش سوپر الاستومری ، درز اجرایی بتن چیست ، لیست قیمت افزودنی های بتن،  ترمیم کننده ویژه بتن، مصالح ترمیم بتن، روان ساز بتن ، جلوگیری از کرمو شدن بتن ،رنگ نمای بتن ، سوپر روان کننده بتن ، حداقل زمان کیورینگ و عمل آوری بتن ،  کیورینگ بتن با بخار ، دلیل جداشدگی بتن ، تست التراسونیک بتن چیست ، لیست قیمت انواع گروت ، روش اجرای پوشش ضد حریق یا فایرپروف ،

 

 

تاریخ: 1397/8/15      بازدید:766

شرکت کلینیک بتن ایران

شرکت کلینیک بتن ایران

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت بازرگانی رایحه بتن سبز و مهندسی ژرف تابان مهر در سال 1385 ، با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه با محوریت بتن راه اندازی گردیده است . کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت بازرگانی رایحه بتن سبز و مهندسی ژرف تابان مهر در سال 1385 ، با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه با محوریت بتن راه اندازی گردیده است . کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، اولین و تنها مجموعه فنی و مهندسی با محوریت بتن در سطح کشور می باشد که توانسته با ارائه خدمات متنوع و تخصصی گامی نو و البته کارآمد در عرصه صنعت بتن کشور بردارد. این امر باعث گردیده تا کارفرمایان ، کارشناسان و مهندسین فعال در عرصه بتن کشور با در اختیار داشتن تیم کارآمد و تخصصی ، در کنار خود ، راه سخت اجرای پروژه عمرانی را با اطمینانی بیشتر و با کیفیت تر بردارند. کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، با به کارگیری تیم های کارشناسی ، اجرایی ، تخصصی ، بازرگانی و آموزشی از میان فعالان و متخصصین بتن برجسته کشور و همکاری اساتید برجسته ، همواره سعی دارد تا با اولویت قراردهی کیفیت و تخصص باعث ارتقاء سطح کیفی ، مهندسی و اجرایی پروژه ها و با رفتن سطح عملی دست اندرکاران گردد. در این راستا ، کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران فعالیت خود را در سه شاخه کارشناسی - فنی و مهندسی ، آموزش و بازرگانی هدف دهی و پیگیری نموده و خواهد نمود و در این راستا موفق به اخذ ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 28001 و ایزو 29001 گردید است. هيات مديره اين شركت با اعتقاد و انديشه هميشگي به حضوري كارآمد و مثمر ثمر در جريان خروشان آباداني ايران عزيز و با بهره گيري از تجارب چندين ساله كارشناسان خود در پروژه های بزرگ عمراني در سطح كشور از يك سو و نيز تلفيق توامان آن با علوم روز مهندسي و اجرايي از سوي ديگر همواره سعي مي نمايد با حضور موثر خود در گستره پهناور عمران ايران ، گامي هر چند كوچك در راستاي ارتقا سطح كيفي پروژه هاي عمراني بردارد. از اين رو اميد است بتوانيم در اين راه حركتي درخور انجام نمايم.

با احترام-مدير عامل ايمان غلامي نيگچه


افراد آنلاین : 223   نفر    بازدید امروز : 17561   نفر    بازدید دیروز : 13004   نفر    بازدید  این ماه :  356798   نفر    بازدید ماه گذشته : 346548   نفر    بازدید کل : 9518855   نفر   
.کليه حقوق اين وب سایت متعلق به کلینیک بتن ایران است © توسعه دهنده:پرشیاداده