مشاور و تولید کننده محصولات افزودنی و قطعات جانبی بتن _ ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی بتن

Produce & Repconsultant, producer of concrete products providing engineering and technical services
وزن مخصوص واحد حجم بتن ( چگالی بتن )

وزن مخصوص واحد حجم بتن

🔸بتن معمولی : چگالی بتن معمولی در دامنه باریک ۲۲۰۰ تا ۲۶۰۰ kg/m3 قرار دارد زیرا اکثر سنگ ها در وزن مخصوص تفاوت اندکی دارند.

 

🔹بتن سنگین : از این بتن ها در ساختمان محافظ های بیولوژیکی بیشتر استفاده می شود مانند ساختار ، آکتورهای هسته ای و پناهگاه های ضد هسته ای که مورد بحث ما نمی باشد که چگالی آن معمولا بیشتر از ۲۲۰۰  تا 35۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد .

 

🔸بتن سبک : مصرف بتن سبک اصولاً تابعی از ملاحظات اقتصادی است ضمن اینکه استفاده از این بتن بعنوان مصالح ساختمانی دارای اهمیت بسیار زیادی است این بتن دارای چگالی کمتر از ۲۲۰۰ تا ۲۶۰۰ کیلوگرم در متر مکعب می باشد . بدلیل اینکه دارای چگالی کمتر از بتن سنگین است دارای امتیاز قابل توجهی از نظر ایجاد بار وارده بر سازه می باشد چگالی بتن سبک تقریبا بین ۳۰۰ و ۱۸۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد یکی از امتیازات مهم امکان استفاده از مقاطع کوچکتر و کاهش مربوطه در اندازه پی ها می باشد ضمن اینکه قالب ها فشار کمتری را از حالت بتن معمولی تحمل می کنند و همچنین در کاهش جابجایی کل وزن مصالح بدلیل افزایش تولید جایگاه ویژه ای دارد .

 

روش های کلی تولید بتن سبک :

روش اول : از مصالح متخلخل سبک با وزن مخصوص ظاهری کم بجای سنگدانه معمولی که تقریبا دارای چگالی ۶/۲ می باشد استفاده می کنند .

روش دوم : بتن سبک تولید شده در این روش بر اساس ایجاد منافذ متعدد در داخل بتن یا ملات می باشد که این منافذ باید به وضوح از منافذ بسیار ریز بتن با حباب هوا متمایز باشد که بنام بتن اسفنجی ، بتن منفذ دار و یا بتن گازی یا بتن هوادار می شناسند .

روش سوم : در این روش تولید ، سنگدانه ها ی ریز از مخلوط بتن حذف می شوند . بطوریکه منافذ متعددی بین ذرات بوجود می آید و عموما از سنگدانه های درشت با وزن معمولی استفاده می شود . این نوع بتن را بتن بدون سنگدانه ریز می نامند .

ـ نکته : کاهش در وزن مخصوص در هر حالت به واسطه و جود منافذ یا در مصالح یا در ملات و یا در فضای بین ذرات درشت موجب کاهش مقاومت بتن می شود .

 

طبقه بندی بتن های سبک بر حسب نوع کاربرد آنها :

  • بتن سبک بار بر ساختمان
  • بتن مصرفی در دیوارهای غیر بار بر
  • بتن عایق حرارتی

 

مثال : طبق استاندارد ۷۷ – ۳۳۰ ASTM C در بتن سبک - مقاومت فشاری بر مبنای نمونه های استوانه ای استاندارد از شده پس از ۲۸ روز نباید کمتر از Mpa ۱۷ باشد . و وزن مخصوص آن نباید از ۱۸۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب تجاوز نماید که معمولا بین ۱۴۰۰ او ۱۸۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است .

نکته : ۲- بتن مخصوص عایق کاری معمولا دارای وزن مخصوص کمتر از ۸۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت بین ۷/۰ و Mpa ۷ می باشد .

 

انواع سبک دانه هایی که به عنوان مصالح در ساختار بتن سبک استفاده می شود :

الف- سبک دانه های طبیعی : مانند دیاتومه ها ، سنگ پا ، پوکه سنگ ، خاکستر ، توف که بجز دیاتومه ها بقیه آنها منشا&#۶۵۱۵۲; آتشفشانی دارند .

ـ نکته :۱- این نوع سبک دانه ها معمولا بدلیل اینکه فقط در بعضی از جاها یافت می شوند به میزان زیاد مصرف نمی شوند ، معمولا از ایتالیا و آلمان اینگونه مصالح صادر می شود .

ـ نکته : ۲- از انواعی پوکه معدنی سنگی که ساختمان داخلی آن ضعیف نباشد بتن رضایت بخشی با وزن مخصوص ۷۰۰ تا ۱۴۰۰ کیلو گرم بر متر مکعب تولید می شود که خاصیت عایق بودن آن خوب می باشد اما جذب آب و جمع شدگی آن زیاد است . سنگ پا نیز دارای خاصیت مشابه است .

ب- سبک دانه های مصنوعی : این سبک دانه ها به چهار گروه تقسیم می شوند:

گروه اول : که با حرارت دادن و منبسط شدن خاک رس ، سنگ رسی ، سنگ لوح ، سنگ رسی دیاتومه ای ، پرلیت ، اسیدین، ورمیکولیت بدست می آیند .

گروه دوم : از سرد نمودن و منبسط شدن دوباره کوره آهن گدازی به طریقی مخصوص بدست می آید

گروه سوم : جوشهای صنعتی ( سبکدانه های کلینکری) می باشند .

گروه چهارم : مخلوطی از خاک رس با زباله خانگی و لجن فاضلاب پردازش شده را می توان به صورت گندوله در آورد تا با پختن در کوره تبدیل به سبک دانه شود ولی این روش هنوز به صورت تولید منظم در نیامده است.

 

 

بدست آوردن وزن مخصوص حقیقی مصالح

  مصالح ازدودستۀ ریزدانه(ماسه) ودرشت دانه(شن) تشکیل یافته است که مصالح درشت دانه که دربارز به شن نیز معروفند خودنیز به چنددسته تقسیم می شودکه نمونه های رایج تر آنها عبارت انداز: نخودی، بادامی، گردرودخانه ای، شن های شکسته چندبر و... که هرکدام ازآنها وزن مخصوص حقیقی خاص خود را والبته این موضوع نیز واضح است که وزن مخصوص اعدادنزدیک به هم هستند. (برای مصالح مختلف). برای تفکیک مصالح ریز دانه ازدرشت دانه از الک نمرۀ4 استفاده می شودبدین گونه که مصالحی که روی الک باقی مانده باشند مصالح درشت دانه ومصالحی که ازالک شمارۀ4 عبورکندبه عنوان مصالح ریز دانه شناخته می شوند.برای بدست آوردن وزن مخصوص حقیقی(چگالی) ازفرمول زیراستفاده می شود.

  P =  m V چگالی: جرم واحد حجم راچگالی یا وزن مخصوص حقیقی گویند.

وسایل موردنیاز: استوانۀ مدرج(برای بدست آوردن حجم)،ترازوبادقت0.1gr برای وزن کردن مصالح ،مقداری آب، مصالح (ماسه وشن) شرح: مقداری ازمصالح را روی الک نمرۀ4 ریخته وپس ازلرزاندن وجدا نمودن مصالح ریزدانه ازدرشت دانه (ازهرکدام به اندازه500gr گرم) مقداری آب رادر استوانه مدرج ریخته وV1 رایادداشت می کنیم،سپس مصالح رابه آرامی به درون استوانه اضافه می کنیم،سپس  بادقت به اینکه ازمقدارآب ریخته نشود، استوانه رابه اندازۀ25 مرتبه به صورت مایل تکان داده تامصالح روی هم لغزیده وفضای خالی بین آنها پرشود.وهوای بین ذرات خارج گردد، بعدازاین مرحله استوانه رادریک محل سطح به مدت 2دقیقه ساکن وثابت قرارمی دهیم تاحجم آب درون استوانه دریک محل ثابت شود.این مقداررابه عنوان V2 یادداشت می کنیم سپس مقدارV را ازتفاضل v1 ,V2 بدست می آوریم.(V=V2-V1)   بعدازبدست آوردن مقدارV و وزن نمودن مصالح m باتوجه به فرمول چگالی وزن مخصوص حقیقی رابدست می آوریم، فرمول به قرارزیرمی باشد:

  P= m V  

که دراین فرمول:   P چگالی است که یکای آن kg / cm³ می باشد. m وزن مصالح می باشدبرحسب kg . V حجم مصالح می باشدبرحسبcm³   این آزمایش رابرای نمونه های ریزدانه ودرشت دانه، برای هرکدام سه بارانجام داده سپس با میانگین اعداد بدست آمده مقدار وزن مخصوص حقیقی رابرای هرکدام ازمصالح تعیین می کنیم.

 

 آزمایش اول برای ماسه :  m =500gr      V1=500cc     V2=680cc         V=V1-V2=680-500        V=180  P1= m     P1= 500          P1=2.77 kg / cm³         V                 180  آزمایش دوم برای ماسه :          M=500gr V1=400cc    V2=575           V=V2-V1           V=575-400          V=175cc P2= m          P2 = 500            P2=2.85  gr /cm³         V                 175 آزمایش سوم برای ماسه : M=500gr V1=600cc           V2= 780cc V=V2-V1            V =780-600            V=180                               P3=m           P3= 500               P3=2.77 kg /cm³          V                   180

 میانگین وزن مخصوصها برای ماسه: P= P1+P2+P3                P= 2.77+2.85+2.77            P=2.79 kg /cm³                    آزمایش اول برای شن: m=500gr V1=500cc V=V2-V1            V=180cc       P1= m           P1=2.77 kg /cm³

آزمایش دوم برای شن:    v                                                                                              m=500 V1=450       V2=630                         V=V2-V1               V=180cc     P2=   m           P2=2.77 kg /cm³

آزمایش سوم برای شن :v                                                                                         m=500gr V1=600cc   V2=780cc           V=V2-V1             V=180cc   P3= m               P =2.77        V

 

برای بدست آوردن وزن مخصوص حقیقی برای شن نیزمانندماسه عمل کرده یعنی مجموع چگالی ها رابرتعداد آنها تقسیم می کنیم ولی ازآنجا که مقدارP درتمام مراحل یک عددبدست آمد(2.77) این عدد برای وزن مخصوص حقیقی شن قابل قبول هست،یعنی وزن مخصوص حقیقی شن برای عدد2.77kg /cm می باشد.

 P= P1 +P2+P3 P= 2.77+2.77+2.77           P=2.77kg / cm³  

 

 

 

کلمات مرتبط :

وزن مخصوص واحد حجم بتن,وزن مخصوص بتن, وزن مخصوص بتن مسلح,وزن مخصوص بتن 250, وزن مخصوص بتن 350, جدول وزن مخصوص بتن, وزن مخصوص بتن مگر, محاسبه وزن مخصوص بتن, وزن مخصوص بتن 150, وزن مخصوص بتن آرمه, محاسبه وزن مخصوص بتن, جدول وزن مخصوص بتن, وزن مخصوص بتن تازه , وزن مخصوص بتن چقدر است, وزن مخصوص بتن چیست

 

 

تاریخ: 1397/12/15      بازدید:169

شرکت کلینیک بتن ایران

شرکت کلینیک بتن ایران

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت بازرگانی رایحه بتن سبز و مهندسی ژرف تابان مهر در سال 1385 ، با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه با محوریت بتن راه اندازی گردیده است . کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت بازرگانی رایحه بتن سبز و مهندسی ژرف تابان مهر در سال 1385 ، با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه با محوریت بتن راه اندازی گردیده است . کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، اولین و تنها مجموعه فنی و مهندسی با محوریت بتن در سطح کشور می باشد که توانسته با ارائه خدمات متنوع و تخصصی گامی نو و البته کارآمد در عرصه صنعت بتن کشور بردارد. این امر باعث گردیده تا کارفرمایان ، کارشناسان و مهندسین فعال در عرصه بتن کشور با در اختیار داشتن تیم کارآمد و تخصصی ، در کنار خود ، راه سخت اجرای پروژه عمرانی را با اطمینانی بیشتر و با کیفیت تر بردارند. کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، با به کارگیری تیم های کارشناسی ، اجرایی ، تخصصی ، بازرگانی و آموزشی از میان فعالان و متخصصین بتن برجسته کشور و همکاری اساتید برجسته ، همواره سعی دارد تا با اولویت قراردهی کیفیت و تخصص باعث ارتقاء سطح کیفی ، مهندسی و اجرایی پروژه ها و با رفتن سطح عملی دست اندرکاران گردد. در این راستا ، کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران فعالیت خود را در سه شاخه کارشناسی - فنی و مهندسی ، آموزش و بازرگانی هدف دهی و پیگیری نموده و خواهد نمود و در این راستا موفق به اخذ ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 28001 و ایزو 29001 گردید است. هيات مديره اين شركت با اعتقاد و انديشه هميشگي به حضوري كارآمد و مثمر ثمر در جريان خروشان آباداني ايران عزيز و با بهره گيري از تجارب چندين ساله كارشناسان خود در پروژه های بزرگ عمراني در سطح كشور از يك سو و نيز تلفيق توامان آن با علوم روز مهندسي و اجرايي از سوي ديگر همواره سعي مي نمايد با حضور موثر خود در گستره پهناور عمران ايران ، گامي هر چند كوچك در راستاي ارتقا سطح كيفي پروژه هاي عمراني بردارد. از اين رو اميد است بتوانيم در اين راه حركتي درخور انجام نمايم.

با احترام-مدير عامل ايمان غلامي نيگچه


افراد آنلاین : 226   نفر    بازدید امروز : 16541   نفر    بازدید دیروز : 17259   نفر    بازدید  این ماه :  86674   نفر    بازدید ماه گذشته : 291141   نفر    بازدید کل : 8079871   نفر   
.کليه حقوق اين وب سایت متعلق به کلینیک بتن ایران است © توسعه دهنده:پرشیاداده