مشاور و تولید کننده محصولات افزودنی و قطعات جانبی بتن _ ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی بتن

Produce & Repconsultant, producer of concrete products providing engineering and technical services
آزمايش تعيين تطويل و تورق سنگدانه های بتن

عنوان آزمايش: تعيين تطويل و تورق سنگدانه ها

 

هدف: تعيين اندازه بزرگترين دانه شن و نحوه توزيع دانه هاي سنگي در اندازه هاي گوناگون جهت مقايسه و تطبيق با منحني استاندارد

اهميت و كاربرد : دانه بندي و بزرگترين اندازه دانه روي مقادير نسبي دانه ها ,همچنين روي مقادير مـورد نيـاز سـيمان و آب اثـر مـي گذارد , جداشدگي را كنترل مي كند , بر روي آب انداختن بتن موثر است و بر روي دوام و پوكي و نحوخ در جا ريختن و پرداخـت سـطح بتن اثر دارد.

 

وسايل :

لگن كوچك وبزرگ 5 - كيلوگرم شن – الكهاي ، 1" 4/3" ، 2/1" ، 8/3 10 ، 4 . ، دستگاه هاي تطويل وتورق

 

شرح:

الكها را به ترتيب از بزرگ به كوچك قرار داده و 5 كيلوگرم شن را از الكها عبور دهيد و الكها را در دستگاه لرزاننده مكانيكي(شيكر ) به مدت چند دقيقه قرار داده،سپس الكها را از دستگاه خارج كرده و از هم جدا و وزن هر كدام را جداگانه محاسبه نماييد .

سپس از شن دانه بندي الك "2/1 ،200 عدد سنگدانه جدا نموده،وزن (كرده 1000 و ) گرم از صافي هاي طولي و عرضي دستگاههاي تطويل وتورق عبور دهيد.

 وزن دانه هاي عبور نكرده از صافي طولي گرم 95 :

وزن دانه هاي عبور كرده از صافي عرضي: گرم 275

 

موضوع : آزمايش تطويل و تورق سنگدانه

الف -روش آزمايش تطويل :

ـ از شن مانده روي الك"2/1 ، 200 دانه شن جدا ميكنيم و وزن نماييد ( 1/325 kg(

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ اكنون دانه هاي شن را از دستگاه تطويل عبور .دهيد آن دانههايي كه از قسمت مذكور عبور نميكنند را جدا كـرده و وزن نماييـد .از نظـر طولي 0/255 كيلوگرم درصد عبور نكرده به دست مي آيد .

ـ كاربرد تطويل در كارگاه: درصد دانههاي عبور نكرده براي بتن در طرح اختلاط مناسب نيست .

دانه هاي شن را از نظر عرضي از دستگاه تورق عبور دهيد

 

ب روش آزمايش تورق :

در اين آزمايش وزن دانه هاي عبوري را حساب نموده و درصد ها عبور كرده را بدست آوريد .

 0/090 كيلوگرم - اين مقدار سنگدانه براي تهيه بتن

هدف:

تعيين درصد وزني سنگ دانه (ها هاي معيوب در پر كننده سوزني يا پولكي بودن )

 

اهميت كاربرد:

 دانههاي سنگي معمولاً 60 الي 80 درصد حجم بتن را اشغال ميكنند و روي خواص بتن، نسبتهاي اختلاط، اقتصادي بودن بسيار مؤثر هستند. سنگي كه در بتن مصرف ميگردد بايد سالم باشد، پوشيده نباشد، پوسيدگي هم نداشته باشد، وزن فضائياش بيش از 3 m/t 1/5

2 باشد، مقاومت فشاري بالات از cm/lg 800 داشته باشد، درصد جذب آب كمي داشته باشد، در آب حل نشود، با آب تركيب فيزيكي و شيمايي نداشته باشد، سختي آن كمتر از 3 نباشد. در ساختن بتن نبايد از سنگ دانههاي پولكي و سوزني استفاده كرد . وجود سنگدانه هاي پولكي و سوزني و كشيده و طويل در سنگدانههاي ريز و درشت ميتواند به افزايش آب اختلاط و كاهش كارائي و كاهش تراكم پذيري بتن تازه منجر شود. همچنين اين دانهها در بتن سخت شده ميتوانند باعث كاهش مقاومت و پايايي گردند . اگر در ازاي سنگ نسبت به پهنا و ضخامت آن زياد باشد سنگ سوزني شكل است و چنانچه درازا و پهناي سنگ نسبت به ضخامت آن زياد باشد سنگ پولكي شكل است. مصالح سنگي بايد نسبتاً عاري از سنگ دانههاي پولكي و سوزني شكل باشند . برحسب تعريف، ضريب تورق سنگ دانه ها عبارت است از درصد وزني دانههايي كه ضخامت آنها كمتر از 0/6 اندازه متوسط دانه ها باشد، ضريب تطويل مصالح عبارت است از درصد وزني دانه هايي كه طول آنها بيشتر از 1/8 اندازه متوسط دانه ها باشد .  دانه هايي با نسبت زياد مساحت به حجم مورد توجه خاص ميباشند، زيرا اين نوع دانهها نياز به آب مخلوط بتن را، براي كارايي معين، افزايش ميدهند .

 در اين آزمايش روي شكل و بافت سطحي دانههاي مطالعاتي صورت ميگيرد، شكل و بافت سطحي يك دانه روي خواص بتن تازه بيشتر از بتن سخت شده اثر دارد دانه. هاي زبر، گوشهاي، سوزني، در مقايسه با دانههاي صاف، و گرد، و كروي آب بيشتري را براي توليد بتن نياز دارند. بنابراين دانه هاي گوشهاي و زبر و پولكي و سوزني براي همان مقدار نسبت آب به سيمان، به سيمان بيشتري نياز دارند. چسبندگي بين خمير سيمان و يك دانه داده شده عموماً با تغيير حالت دانه از نرم و گرد و به گوشه . يابد اي و زبر افزايش مي اين افزايش در چسبندگي  در انتخاب دانه اي بتوني كه مقاومت خمشي آنها مهم بوده يا به مقاومت فشاري بالا نياز بوده از اهميت ويژهاي برخوردار است .

سنگدانه هاي پولكي و سوزني به نحوه نامطلوبي بر دوام بتن اثر ميگذارند زيرا دانههاي پولكي تماي به قرا رگرفتن در يك جهت را دارند و

آبي كه در اثر آب انداختن بتن به وجود ميآيد، و همچنين منافذ هوا (دراثر ويبره) در زير اين سطوح جمع مي شود و بعلاوه در سنگدانه هاي سوزني و پولكي براي ايجاد كارايي مطلوب به آب بيشتري نسبت به سنگدانههاي سالم نياز دارند. همچنين ميزان تورق و شكل سنگدانه هاي درشت اثر قابل ملاحظهاي بر ميزان كارايي بتن خواهد داشت . در آيين نامه ASTM درصد سنگ دانههاي پولكي و سوزني در شن و ماسه مجموعاً بايد در حد 15 درصد وزني كل دانه ها محدود گردد. اين ضابطه براي دانههاي ريز شكسته و براي دانههاي درشت از اهميت يكساني برخوردار است. ماسه شكسته، كه از شكستن سنگ دانه هاي درشت از اهميت يكساني برخوردار است. ماسه شكسته، كه از شكستن سنگ دانههاي درشتتر بدست ميآيند حاوي دانههاي سوزني و پولكي بيشتري است دانه. هاي سوزني و پولكي به آب اختلاط بيشتري نياز دارند. بنابراين دانههاي پولكي و سوزني روي مقاومت بتن بويژه در خمش اثر ميگذارند. ضريب تورق سنگدانه هاي درشت را براي شن طبيعي به 50 درصد و براي دانههاي درشت كاملاً و يا بخشي خرد شده به 40 درصد محدود مينمايد. البته براي سطوح تحت سايش، مقادير كمتري از ضريب تورق اعمال ميگردد .

دانه سنگ ها بايد داراي چندين خصوصيت باشند كه مهمترين آنها عبارتند از :

-1 مقاومت فشاري و خمشي

-2 ها نوع جنس و مواد متشكله سنگ دانه

-3 وزن مخصوص ويژه

-4 وزن مخصوص ظاهري

-5 دانه بندي

-6 شكل دانه و بافت سطحي

-7 درصد جذب آب و رطوبت سطحي

-8 مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن

-9 ها مقاومت در برابر سولفات

-10 مقاومت در برابر سايش و ضربه

 

وسايل آزمايش:

ترازو با دقت 0/1 گرم

 الكهاي دانه بندي شن ـ ـ ـ ـ 8و 4ـ در سي م ست ASTM

 

اصول آزمايش:

ضريب تورق سنگ دانهها عبارت است از درصد وزني دانههايي كه ضخامت آنها كمتر از 0/6 اندازه متوسط دانه ها باشد .ضريب تطويل مصالح عبارت است از درصد وزني دانههايي كه طول آنها بيشتر از 1/8 اندازه متوسط دانه ها باشد .

منظور از اندازه متوسط دانهها در تعريف بالا ميانگين اندازه سوراخ دو الك متوالي است كه توسط آنها مصالح را دانه بندي نموده اند به عنوان مثال : اندازه متوسط مصالحي كه از الك اينچ رد شده و روي الك اينچ باقي م . آيد انده است چنين بدست مي حال چنانچه ضخامت دانه هاكمتر از cm = 9/5 in× 0/6 =0/375 0/625 باشد دانههاي مورد آزمايش متورق محسوب ميگردد. و چنانچه طول همان دانه ها بيشتر از cm = 9/5 in× 1/8=1/125 0/625 باشد دانه هاي مورد آزمايش طويل محسوب ميگردد. لازم به ذكر است اين روش آزمايش شامل دانههاي كوچكتر از 1/4 اينچ يا 6/35 ميليمتر نميگردد .

 

روش آزمايش:

ابتدا به وسيله الك مقدار مناسبي از نمونه مورد آزمايش را الك نموده و دانهبندي نموده، سپس مانده روي هر الك را به طور جداگانه مورد

آزمايش قرار .دهيد حداقل وزن نمونه در اين آزمايش معادل وزن 200 دانه براي هر اندازه متوسط ميباشد كه با دقت 0/1 گرم وزن نماييد.

برطبق استاندارد BS وزن 200 دانه بايد بيشتر از 15 درصد وزن نمونه باشد واگر حداقل 100 عدد سنگدانه انتخاب گردد وزن آنها بايد بين 5 الي 15 درصد وزن نمونه باشد. براي اندازه دانههايي كه كمتر از 5 درصد كل نمونه باشد آزمايش تطويل و تورق برروي نمونه انجام نميگيرد .

ابتدا با استفاده از دستگاه تورق و دقت در انتخاب شيار مورد آزمايش با توجه به نوع دانهبندي سنگدانهها هر كدام از سنگ دانه ها را به تفكيك و دانه دانه از شيار مخصوص به خود عبور داده و دانههايي كه عبور نميكنند به طور جداگانه جمعآوري ميشوند و وزن دانه هاي رد

شده از شيار را با دقت 0/1 گرم اندازهگيري كنيد . براي استفاده از دستگاه تطويل همانند دستگاه تورق ابتدا با توجه به نوع دانه هاي دانه بندي شده فاصله دو ميله را از روي دستگاه انتخاب كرده و سپس هر كدام از سنگ دانهها را به تفكيك و دانه دانه از ميان ميلهها عبور داده و دانههايي كه عبور نميكنند به طور جداگانه جمع آوري نموده و با دقت گرم وزن نماييد .

 

محاسبات:

ضريب تورق و ضريب تطويل طبق فرمولهاي زير محاسبه ميگردد .

 وزن دانه هاي رد شده از شيارها

100 = × ضريب تورق وزن كل نمونه

وزن دانه ها هاي رد نشده از ميان لوله

× 100 = ضريب تطويل وزن كل نمونه

 

تذكر: تعيين ضريب تطويل و تورق براي دانه هاي ريز شكسته (ماسه) و براي دانههاي درشت ( ) شن از اهميت يكساني برخوردار است زيرا ماسه تهيه شده از شكستن سنگها اغلب حاوي دانههاي سوزني و پولكي است . به هرحال بدليل مشكل تعيين ميزان دانه هاي پولكي و سوزني در سنگدانه هاي ريز، اين محدوديت صرفاً براي سنگدانه هاي درشت مورد آزمايش قرار ميگيرد.

 

تاریخ: 1398/1/17      بازدید:405

شرکت کلینیک بتن ایران

شرکت کلینیک بتن ایران

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت بازرگانی رایحه بتن سبز و مهندسی ژرف تابان مهر در سال 1385 ، با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه با محوریت بتن راه اندازی گردیده است . کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت بازرگانی رایحه بتن سبز و مهندسی ژرف تابان مهر در سال 1385 ، با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه با محوریت بتن راه اندازی گردیده است . کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، اولین و تنها مجموعه فنی و مهندسی با محوریت بتن در سطح کشور می باشد که توانسته با ارائه خدمات متنوع و تخصصی گامی نو و البته کارآمد در عرصه صنعت بتن کشور بردارد. این امر باعث گردیده تا کارفرمایان ، کارشناسان و مهندسین فعال در عرصه بتن کشور با در اختیار داشتن تیم کارآمد و تخصصی ، در کنار خود ، راه سخت اجرای پروژه عمرانی را با اطمینانی بیشتر و با کیفیت تر بردارند. کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، با به کارگیری تیم های کارشناسی ، اجرایی ، تخصصی ، بازرگانی و آموزشی از میان فعالان و متخصصین بتن برجسته کشور و همکاری اساتید برجسته ، همواره سعی دارد تا با اولویت قراردهی کیفیت و تخصص باعث ارتقاء سطح کیفی ، مهندسی و اجرایی پروژه ها و با رفتن سطح عملی دست اندرکاران گردد. در این راستا ، کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران فعالیت خود را در سه شاخه کارشناسی - فنی و مهندسی ، آموزش و بازرگانی هدف دهی و پیگیری نموده و خواهد نمود و در این راستا موفق به اخذ ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 28001 و ایزو 29001 گردید است. هيات مديره اين شركت با اعتقاد و انديشه هميشگي به حضوري كارآمد و مثمر ثمر در جريان خروشان آباداني ايران عزيز و با بهره گيري از تجارب چندين ساله كارشناسان خود در پروژه های بزرگ عمراني در سطح كشور از يك سو و نيز تلفيق توامان آن با علوم روز مهندسي و اجرايي از سوي ديگر همواره سعي مي نمايد با حضور موثر خود در گستره پهناور عمران ايران ، گامي هر چند كوچك در راستاي ارتقا سطح كيفي پروژه هاي عمراني بردارد. از اين رو اميد است بتوانيم در اين راه حركتي درخور انجام نمايم.

با احترام-مدير عامل ايمان غلامي نيگچه


افراد آنلاین : 219   نفر    بازدید امروز : 17554   نفر    بازدید دیروز : 13004   نفر    بازدید  این ماه :  356791   نفر    بازدید ماه گذشته : 346548   نفر    بازدید کل : 9518848   نفر   
.کليه حقوق اين وب سایت متعلق به کلینیک بتن ایران است © توسعه دهنده:پرشیاداده