مشاور و تولید کننده محصولات افزودنی و قطعات جانبی بتن _ ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی بتن

Produce & Repconsultant, producer of concrete products providing engineering and technical services
مدت زمان مجاز و مناسب ویبره و تراکم بتن

تراکم و تحکیم بتن

پس از ریختن بتن، پیمانکار باید با وسایل مناسب با توجه به نوع بتن آن ر ا متراکم نماید. این عمل باید چنان انجام شود که هوای محبوس داخل بتن تماماً خارج شده و بتن یکپارچه دور میلگردها، قطعات مدفون و نهایتاً کلیه زوایای قالب را پر نماید . بسته به نوع بتن، جنس قالب و تراکم آرماتورها ، برای متراکم کردن بتن وسایل و تجهیزات مختلفی به شرح زیر توصیه میشود:

متراکم کردن با دست

در کارهای کوچک و محدود و مخلوطهای خمیری و روان، میتوان با اجازه دستگاه نظارت از میله فولادی (تخماق) یا وسایل مشابه برای تراکم بتن استفاده نمود. میله بایستی به اندازه کافی وارد بتن شود تا بتواند به راحتی به انتهای قالب یا انتهای لایه مربوط به همان مرحله بتنریزی برسد، ضخامت میله بایستی چنان انتخاب شود که به راحتی از بین میلگردها عبور نماید.

متراکم کردن با وسایل مکانیکی

متراکم کردن بتن با وسایل مکانیکی مناسبترین روش برای بتنهای سفت و درشتدانه میبا شد، بسته به نوع این وسایل روشهای زیر مورد عمل بوده و توصیه میشوند:

الف: تراکم با کوبنده های موتوری

از این روش در مورد بتنهای خیلی سفت و در کارهای پیشساخته استفاده میشود.

ب: تراکم با استفاده از نیروی گریز از مرکز از این روش در ساخت بتن متوسط یا شل و در کارهای پیشساخته نظیر لولهها و شمعها استفاده میشود.

پ: میزهای سقوط

این وسایل بیشتر در مورد کارهای پیشساخته نما مورد استفاده هستند.

ت: لرزاننده ها

ویبراتورها دارای کاربردهای عمومی بوده و به طور کلی با توجه به مشخصات مکانیکی، نوع بتن و محل، باید کاربرد آنها قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد. ارتعاش بتن به دو صورت درونی و بیرونی صورت میگیرد. هنگام ارتعاش بتن، اصطکاک بین دانههای درشت کم شده، به خاصیت سیالیت بتن افزوده میشود و بتن تحت اثر وزن به سهولت در قالب جا گرفته و حباب های هوا از آن خارج میشوند. وبیراتورها چه به صورت ارتعاش درونی و چه به صورت ارتعاش بیرونی ، به وسیله فرکانس (تعداد نوسانات در دقیقه) و دامنه تأثیر آنها از مرکز ارتعاش، از یکدیگر متمایز میشوند. ویژگی این ویبراتورها به شرح زیر است:

ارتعاش درونی (غوطه ور)

ویبراتورهای درونی یا غوطهور به صورت ویبراتورهای بیلچهای یا میلهای برای متراکم کردن بتن دیوارها، دالها، تیرها، ستونها و اعضای مشابه توصیه میشوند. قطر قسمت مرتعش کننده ویبراتور، از 20 میلیمتر به بالاست. دامنه اثر ویبراتور با قطر مرتعش کننده و فرکانس نوسانات آن متغیر است. میزان ارتعاش با قطر ویبراتور، کاهش و دامنه عمل با قطر ویبراتور، افزایش مییابد. شعاع عمل مؤثر با توجه به قطر ویبراتور حدوداً از اعداد زیر تبعیت میکند:

ـ برای قطر قسمت مرتعش کننده بین 20 تا 40 میلیمتر، دامنه مؤثر 5/7 تا 15 سانتیمتر.

ـ برای قطر قسمت مرتعش کننده بین 50 تا 90 میلیمتر، دامنه مؤثر 18 تا 36 سانتیمتر.

ویبراتورها باید توسط کارگران مجرب مورد استفاده قرار گیرند و حتیالامکان مرتعش کننده به صورت قائم و در اثر وزن طبیعی خود در بتن فرو رود . از اعمال فشار به ویبراتور باید جداً خودداری شود. داخل و خارج کردن ویبراتور در بتن، باید به آرامی و حدوداً با سرعت 8 سانتیمتر در ثانیه صورت گیرد. ویبراتور باید به انتهای لایه بتنریزی رسیده و حداقل 15 سانتیمتر در لایه قبلی نفوذ کند. در دالهای نازک و در صورت تأیید دستگاه نظارت و با احتیاط، میتوان ویبراتور را به صورت مورب یا افقی در بتن قرار داد تا سر آن کاملاً در بتن قرار گیرد. فاصله نقاطی که ویبراتور در بتن فرو میرود ، باید حدوداً 5/1 برابر دامنه عمل ویبراتور باشد، به نحوی که مناطق مرتعش شده حدوداً چند سانتیمتر یکدیگر را بپوشانند . ویبراتور باید حدوداً بین 5-15 ثانیه، آرام نگه داشته و سپس به آرامی از بتن خارج شود . لرزاندن بیش از اندازه بتن خصوصاً برای بتنهای با اسلامپ زیاد ، باعث تفکیک دانهها شده و به هیچ وجه مجاز نیست. بسته به نوع بتن، زمان لازم برای قرار دادن ویبراتور در بتن را حدوداً میتوان مطابق جدول 5-7-10-3) ت) اختیار نمود.

 

ارتعاش بیرونی

در این حالت عمل تراکم از بیرون قالب انجام میشود . مهمترین نوع ویبراتورهای بیرونی از این قرارند:

الف: ویبراتورهای قالب

این ویبراتورها از سمت خارج به بدنه قالب متصل میشوند . این ویبراتورها باید محکم و بدون حرکت اضافی به قالب متصل شوند. اتصال مستقیم ویبراتور به قالب، مجاز نبوده و ویبراتور باید از طریق اتصالات مکانیکی مناسب ، ارتعاش را به قالب منتقل سازد. ویبراتورها باید در نقاطی نصب شوند که ارتعاش را در سراسر قالب پخش نمایند . محل قرار دادن ویبراتور با نظر دستگاه نظارت مش خص میشود. در بعضی مواقع با تأیید دستگاه نظارت فرکانسهای مختلفی برای ویبراتورهای قالب انتخاب میشود ، بنابراین توصیه میشود ویبراتورهای قالب، مجهز به دستگاههای کنترل فرکانس و دامنه نوسان باشند. زمان لازم برای ارتعاش بیرونی بتن، 1 تا 2 دقیقه است. در قالبهای قائم نظیر قالب ستونها و دیوارها، ویبراتورهای بیرونی باید حدوداً 75 سانتیمتر از بالای قالب، پایین تر نصب شوند، رعایت این امر به ویژه در مورد قالب اعضا و قطعات نازک ، اجباری است. در این موارد بتن قسمتهای بالایی قالب، باید با ویبراتورهای درونی، لرزانده و متراکم شود. توصیه میشود در موارد زیر از ارتعاش بیرونی استفاده شود:

ـ متراکم کردن سازه های بسیار نازک بتنی یا سازههایی که به علت تراکم بسیار زیاد آرماتور، استفاده از ویبراتورهای درونی در آنها مشکل یا غیر ممکن باشد.

ـ بتنهای سفتی که امکان استفاده از ویبراتورهای درونی در آنها وجود نداشته باشد.

ـ به عنوان مکمل ویبراتورهای درونی

جدول 5-7-10-3) ت) زمان لازم برای لرزاندن بتن با توجه به اسلامپ آن

نوع بتن اسلامپ (میلیمتر) مدت لرزاندن (ثانیه)

فوق العاده خشک - 18 - 32

خیلی سفت - 10 - 18

10 - 5 30 - 0 سفت

5 - 3 80 - 30 خمیری سفت

3 - 0 130 - 80 خمیری

- 180 - 130 روان

توضیح: زمان های مندرج در جدول ممکن است با نظر دستگاه نظارت تغییر یابد ، به نحوی که مدت لرزاندن، نه به اندازهای طولانی باشد که باعث تفکیک دانهها شود، نه آنقدر کوتاه باشد که عمل تحکیم به خوبی صورت نگیرد. کفایت لرزاندن را میتوان با توجه به ارزیابی های ظاهری و تجربه کارگران متخصص تعیین نمود. مشخصههای اصلی بتن متراکم شده عبارتند از:

ـ فرو رفتن دانه های درشت در داخل بتن و جا افتادن آنها

ـ مسطح شدن سطح تمام شده بتن

ـ متوقف شدن خروج حبابهای بزرگ هوا از سطح بتن

ـ ظاهر شدن غشائی نازک (فیلم) از خمیر شفاف سیمان در سطح کار

ـ یکنواخت شدن صدای ویبراتور بدین معنی که در ابتدای عمل تراکم، فرکانس ویبراتور کاهش یافته و پس از مدتی (زمان اتمام ارتعاش) فرکانس مجدداً بالا میرود. در پایان هنگامی که بتن عاری از هوا گردد، صدای ویبراتور یکنواخت و ثابت میشود. علاوه بر آن کارگران با تجربه میتوانند تشخیص دهند که چه موقع بتن کاملاً متراکم شده است.

ب: میزهای لرزان

این روش بیشتر در کارگاههای پیشساخته مورد استفاده است . میزهای لرزان باید مجهز به سیستم کنترل و تغییر ارتعاش باشند تا بتوان بسته به ضخامت سازه و روانی بتن، ارتعاش را تغییر داد. بتنهای خمیری عموماً با فرکانس بالاتری نسبت به بتن های سفت لرزانده میشوند، میزان ارتعاش و زمان آن با توجه به مشخصات سازه، نوع بتن و تجربه کارگاهی مشخص میشود.

پ: ویبراتورهای سطحی

این نوع لرزانندهها به صورت شمشههای ارتعاش دهنده، ویبراتورهای صفحهای، شمشه های غلتان ارتعاشی، مالههای آهنی و تخته مالهای ارتعاشی مورد استفاده هستند. این نوع ارتعاش دهندهها برای متراکم کردن بتن کف، دالهای بدون آرماتور، بتن پوشش روی سطوح شیبدار و اصولاً کارهای بتنی تخت مورد استفاده بوده و  توصیه میشوند. لازم است در این روش به توصیههای زیر توجه شود:

ـ حتی الامکان از بتن اسلامپ کم (کمتر از 75 میلیمتر) استفاده شود.

ـ دالها بدون آرماتور و ضخامت آن تا 150 میلیمتر باشد و در صورت دارا بودن آرماتور تنها یک شبکه سیمی جوش شده در آن کار گذاشته شود. به طور کلی این روش ارتعاشی برای دالهای بتنآرمه، دالهای با ضخامت بیش از 20 سانتیمتر و مواردی که اعضا و قطعات مدفون در بتن مطرح باشند ، مورد استفاده قرار نمیگیرد.

 

تاریخ: 1398/2/2      بازدید:331

شرکت کلینیک بتن ایران

شرکت کلینیک بتن ایران

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت بازرگانی رایحه بتن سبز و مهندسی ژرف تابان مهر در سال 1385 ، با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه با محوریت بتن راه اندازی گردیده است . کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت بازرگانی رایحه بتن سبز و مهندسی ژرف تابان مهر در سال 1385 ، با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه با محوریت بتن راه اندازی گردیده است . کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، اولین و تنها مجموعه فنی و مهندسی با محوریت بتن در سطح کشور می باشد که توانسته با ارائه خدمات متنوع و تخصصی گامی نو و البته کارآمد در عرصه صنعت بتن کشور بردارد. این امر باعث گردیده تا کارفرمایان ، کارشناسان و مهندسین فعال در عرصه بتن کشور با در اختیار داشتن تیم کارآمد و تخصصی ، در کنار خود ، راه سخت اجرای پروژه عمرانی را با اطمینانی بیشتر و با کیفیت تر بردارند. کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، با به کارگیری تیم های کارشناسی ، اجرایی ، تخصصی ، بازرگانی و آموزشی از میان فعالان و متخصصین بتن برجسته کشور و همکاری اساتید برجسته ، همواره سعی دارد تا با اولویت قراردهی کیفیت و تخصص باعث ارتقاء سطح کیفی ، مهندسی و اجرایی پروژه ها و با رفتن سطح عملی دست اندرکاران گردد. در این راستا ، کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران فعالیت خود را در سه شاخه کارشناسی - فنی و مهندسی ، آموزش و بازرگانی هدف دهی و پیگیری نموده و خواهد نمود و در این راستا موفق به اخذ ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 28001 و ایزو 29001 گردید است. هيات مديره اين شركت با اعتقاد و انديشه هميشگي به حضوري كارآمد و مثمر ثمر در جريان خروشان آباداني ايران عزيز و با بهره گيري از تجارب چندين ساله كارشناسان خود در پروژه های بزرگ عمراني در سطح كشور از يك سو و نيز تلفيق توامان آن با علوم روز مهندسي و اجرايي از سوي ديگر همواره سعي مي نمايد با حضور موثر خود در گستره پهناور عمران ايران ، گامي هر چند كوچك در راستاي ارتقا سطح كيفي پروژه هاي عمراني بردارد. از اين رو اميد است بتوانيم در اين راه حركتي درخور انجام نمايم.

با احترام-مدير عامل ايمان غلامي نيگچه


افراد آنلاین : 236   نفر    بازدید امروز : 13   نفر    بازدید دیروز : 18169   نفر    بازدید  این ماه :  357419   نفر    بازدید ماه گذشته : 346548   نفر    بازدید کل : 9519476   نفر   
.کليه حقوق اين وب سایت متعلق به کلینیک بتن ایران است © توسعه دهنده:پرشیاداده