مشاور و تولید کننده محصولات افزودنی و قطعات جانبی بتن _ ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی بتن

Produce & Repconsultant, producer of concrete products providing engineering and technical services
عایقکاری رطوبتی و آب بندی کف و شالوده

عایقکاری رطوبتی کف و شالوده

شالوده و کف قسمتی از ساختمان که در تماس با زمین نمناک قرار میگیرند ، نیاز به عایقکاری رطوبتی دارند. عایقکاری شالودهها مستلزم اعمال دقت کافی و مصرف مصالح مرغوب است ، زیرا از یک سو رعایت جزئیات نسبتاً ظریف ساختمانی و یکپارچگی عایقکارهای افقی و قائم را میطلبد و از سویی دیگر دوام عایق باید معادل عمر مفید پیشبینی شده برای ساختمان باشد ، زیرا چنانچه عایقکاری پی دچار صدمهای شود، مرمت آن کاری دشوار و پر هزینه است.

الف: عایقکاری رطوبتی کفها

کف زیرزمین و طبقه همکف ساختمان که در مجاورت خاک نمناک است به خاطر رعایت مسائل بهداشتی، حفظ دیوارهای در تماس با آنها از رطوبت بالا رونده و محافظت کفپوشهای حساس به رطوبت (مانند کفپوشهای چوبی و لاستیکی)، باید در برابر نفوذ رطوبت عایقکاری شود . این عایقکاری باید با عایقکاری شالوده یکپارچه شده و چنانچه اختلاف رقومی بین آنها وجود داشته باشد، با عایقکاری قائم پی، این پیوستگی تأمین گردد. زیر فرش کف طبقات زیرین ساختمان که در تماس مستقیم با زمین هستند، باید با ارتفاع حدود 25 تا 30 سانتیمتر لاشه سنگ یا قلوه سنگ درشت چیده و روی آن یک لایه مخلوط شن و ماسه بریزند تا فواصل خالی بین سنگهای درشت پر شود و حدود 2 سانتیمتر روی تمام سطح را بپوشاند.

این عمل باعث قطع لولههای موئین و نفوذ رطوبت به سمت بالا میشود. در مناطق خیلی مرطوب میتوان کفها را به صورت معلق اجرا کرد. در این طریقه دیوارهایی به موازات هم و به ضخامت یک آجر و به فاصله حدود 50 الی 70 سانتیمتر و به ارتفاع حدود 50 تا 90 سانتیمتر میسازند و بین آنها را با طاق ضربی میپوشانند و سپس کفسازی اصلی روی آن انجام میشود . فضای خالی بین دیوارها که به هم راه دارند و گربهرو نامیده میشوند، توسط مجراهایی به خارج ساختمان ارتباط داده میشوند. در مناطقی که چوب به حد کافی یافت میشود، کف معلق را میتوان با تیر، تیرچه و تخته نیز اجرا نمود، به هر حال به علت انجام عمل تهویه در زیر کفهای معلق ، کفسازی بالنسبه خشکتر است. عایقکاری کفها را میتوان با قیر و گونی، انواع مشمع و مقوای قیراندود، مواد پلاستیکی، آسفالت ماستیک و مواد قیری بر روی قشری از بتن یا اندود ماسه سیمان که بر روی کف اجرا میشود، انجام داد. روش اجرای عایق با قیر و گونی و مشمع و مقوای قیراندود، مشابه عایقکاری بام است که در (ب) و (پ) توضیح داده شده است. روشهای یاد شده نسبت به سایر روشها این مزیت را دارند که چنانچه کف ساختمان در مواقعی تحت فشار آب قرار گیرد، در برابر آن مقاومت خوبی از خود نشان میدهند. استفاده از مواد پلاستیکی در عایقکاری کفها به دو صورت ممکن است انجام گیرد . در حالت اول روی بتن کفسازی را با قشری از رزین اپوکسی میپوشانند . این لایه چسبندگی بسیار خوبی با زیرسازی دارد، ولی در مقابل جابهجایی اجزا و ترکخوردگی حساس است. به هر حال انواع کفپوش را میتوان روی آن اجرا کرد.

حالت دیگر استفاده از ورقههای نازک پلیتن به ضخامت 15/0 میلیمتر است، میزان همپوشانی ورقه ها حداقل 10 سانتیمتر است و در موقع نصب باید دقت نمود ، ضربه و یا ناصافی زیرسازی باعث پارگی آنها نشود. محل روی هم افتادگی ورقه ها را میتوان تا زد یا با گرم کردن آنها را به هم جوش داد. آسفالت ماستیک یا ماستیک قیری چنانچه به عنوان کفپوش به کار رود ، دیگر نیازی به نمبندی کف نیست (برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به بند 2-13-2-12 مراجعه شود). از قیرهای خالص مذاب، امولسیونهای قیری و قطرانی و قیرهای مایع نیز برای نمبندی میتوان استفاده کرد. هنگام مصرف قیر مذاب، ضخامت آن به حدود 3 میلیمتر میرسد که زیرسازی مناسبی برای کفپوشهای چوبی است و در عین حال به عنوان چسب هم از آن بهرهگیری میشود. مصرف امولسیونهای قیری، قطرانی، قیری / لاستیکی و قطرانی / لاستیکی و قیرهای مایع نظیر RC2 ،نیز برای نمبندی کفها معمول است. این مواد را میتوان در چند دست پاشید یا آنها را بر روی سطوح موردنظر مالید، اما اجرای آن نیاز به نظارت دقیق دارد. حداقل ضخامت این مواد پس از خشک شدن، 6/0 میلیمتر است.

ب: عایقکاری رطوبتی شالودهها

کف تمام شده ساختمانها معمولاً حدود 30 تا 90 سانتیمتر (2 تا 6 پله) از کف محوطه بالاتر ساخته میشوند. فاصله بین شالوده تا کف، با مصالح بنایی مانند سنگ، بلوک بتنی و آجر با م لات ماسه سیمان یا باتارد یا ماسه آهک کرسیچینی میشود و دیوارهای ساختمان بر روی کرسیچینی بنا میشوند. چون بتن و مصالح بنایی و ملات مربوط نمکش هستند، چنانچه حد فاصل شالوده و دیوار ساختمان نمبندی نشود، رطوبت موجود در زمین از طریق لولههای موئین مصالح به س مت بالا نفوذ کرده و سبب نمزدگی دیوارها میشود. لایه افقی عایق رطوبتی دیوارها، باید بالاتر از کرسیچینی و در ارتفاع حداقل 15 سانتیمتر بالاتر از رقوم محوطه و به صورت یکپارچه و پیوسته اجرا شود . عایقکاری قائم دیوارها به اندازه حداقل 10 سانتیمتر نیز ضروری است. بدیهی است پیوستگی عایق افقی و قائم دیوارها از جمله عایق قائم دیوارهای زیرزمین باید رعایت گردد . همچنین عایق کفها نیز در صورت اجرا، باید با عایق دیوارها پیوستگی داشته باشد. بهتر است ازاره ساختمان در نما تا تراز لایه نمبند دیوار، سنگی باشد تا در صورت نمزد گی، آثار آن بر روی نما ظاهر نشود. بندکشی درز محاذی لایه نمبند باعث ایجاد پلی برای نفوذ رطوبت از قسمت مرطوب زیر لایه نمبند به بالای دیوار میشود ، از اینرو از بندکشی این قسمت باید خودداری شود، همچنین برای جلوگیری از نفوذ رطوبت باید از تجمع برف و نخاله های ساختمان و نظایر آن در پای دیوار جلوگیری نمود. مصالح مورد مصرف در لایه نمبند عبارتند از فلزات شامل سرب، مس و ورق فولاد گالوانیزه و مواد قیری و قطرانی و مواد پلاستیکی.

فلزات دارای این مزیت هستند که بار وارده را به خوبی تحمل میکنند ، ولی بهتر است برای جلوگیری از فساد و خوردگی، آنها را قیراندود نمود. ضخامت ورقههای فلزی حدود 1 تا 2 میلیمتر انتخاب میشود و اتصال آنها به صورت چند پیچه یا لحیم و جوش انجام میگیرد. مواد قیری و قطرانی به تنهایی برای نمبندی دیوارها چندان مناسب نیستند و بهتر است آنها را به همراه منسوجاتی مانند گونی کنفی و مواد پلاستیکی، مقوا، نمدها و نظایر آن مصرف نمود تا لایه نمبند بتواند در برابر نشستهای جزئی ساختمانی مقاومت کند. آسفالت ماستیک تا حدودی نمبند است، ولی در برابر حرکات جزئی اجزای ساختمانی ترک میخورد و از محل ترک ها رطوبت به بالای دیوار نفوذ میکند. اجرای قیرگونی، مشمع، مقوا و گونی قیراندود، همانند عایقکاری کف و بام صورت میگیرد. مصرف مواد پلاستیکی برای نمبندی شالوده همانند نمبندی کف است که قبلاً توضیح داده شد، ولی این مواد بهتر است در مکانهای کم بارش و خشک به مصرف برسند . مصرف ملاتی از ماسه کوارتزی و رزین اپوکسی به ضخامت 6 میلیمتر نیز در پیها میتواند مؤثر واقع شود. دیوارهایی که تحت اثر بارهای افقی قرار میگیرند، باید دارای عایقکاری پلهای باشند تا از لغزش آنها جلوگیری شود.

 

 

 

 

دسترسی به مطالب مرتبط :

اسکن میلگرد و یا آرماتور در بتن ، روان کننده بتن ، افزودنی های بتن ، گروت چیست ، گروت اپوکسی ، ترمیم کننده بتن ، ترمیم بتن ، فوق روان کننده بتن ، افزودنی بتن ، مقاوم سازی بتن ، تعمیر بتن ، بتن ریزی در هوای گرم ، بتن ریزی در هوای سرد ، عمل آوردن بتن ، ماستیک پلی یورتان ، کف پوش اپوکسی ، واتراستاپ بتن ،ژل میکروسیلیس ،  آب بندی استخر ، محصولات کلینیک بتن ایران ، پودر میکروسیلیس ، انواع ترک های بتن ( انواع ترک خوردگی بتن ) ، خمیر یا چسب کاشت میلگرد و آرماتور ،  فوق روان کننده پلی کربوکسیلات بتن ،  چسب بتن ، الیاف بتن ،  آب بندی بتن ، مدت زمان مجاز حمل بتن ، آزمایش های غیرمخرب بتن ، عمل آوری بتن با بخار ، آزمایش چکش اشمیت ، مزایای کف پوش اپوکسی ، انواع مصالح ترمیم بتن ، چسب بتن اپوکسی ، مقاوم سازی با الیاف FRP ، انواع روش کیورینگ بتن ، طرح اختلاط بتن ، نکات اجرایی بتن حجیم ، وزن مخصوص ماستیک پلی یورتان ، وزن مخصوص گروت اپوکسی و استاندارد اجرا ، اثرات هوای گرم بر بتن ریزی ، آزمایش هافسل بتن ، آزمایش التراسونیک بتن ، آزمایش ذوب و یخ بتن ، آزمایش کربناتاسیون بتن ، آزمایش نفوذ یون کلر ، اسکن بتن ، ترمیم تیر بتنی ، اسکن میلگرد در بتن ، کیورینگ بتن ، تراکم بتن ، کارایی بتن ، مقالات به روز مهندسی عمران ،

 

تاریخ: 1398/3/5      بازدید:229

شرکت کلینیک بتن ایران

شرکت کلینیک بتن ایران

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت بازرگانی رایحه بتن سبز و مهندسی ژرف تابان مهر در سال 1385 ، با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه با محوریت بتن راه اندازی گردیده است . کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت بازرگانی رایحه بتن سبز و مهندسی ژرف تابان مهر در سال 1385 ، با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه با محوریت بتن راه اندازی گردیده است . کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، اولین و تنها مجموعه فنی و مهندسی با محوریت بتن در سطح کشور می باشد که توانسته با ارائه خدمات متنوع و تخصصی گامی نو و البته کارآمد در عرصه صنعت بتن کشور بردارد. این امر باعث گردیده تا کارفرمایان ، کارشناسان و مهندسین فعال در عرصه بتن کشور با در اختیار داشتن تیم کارآمد و تخصصی ، در کنار خود ، راه سخت اجرای پروژه عمرانی را با اطمینانی بیشتر و با کیفیت تر بردارند. کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، با به کارگیری تیم های کارشناسی ، اجرایی ، تخصصی ، بازرگانی و آموزشی از میان فعالان و متخصصین بتن برجسته کشور و همکاری اساتید برجسته ، همواره سعی دارد تا با اولویت قراردهی کیفیت و تخصص باعث ارتقاء سطح کیفی ، مهندسی و اجرایی پروژه ها و با رفتن سطح عملی دست اندرکاران گردد. در این راستا ، کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران فعالیت خود را در سه شاخه کارشناسی - فنی و مهندسی ، آموزش و بازرگانی هدف دهی و پیگیری نموده و خواهد نمود و در این راستا موفق به اخذ ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 28001 و ایزو 29001 گردید است. هيات مديره اين شركت با اعتقاد و انديشه هميشگي به حضوري كارآمد و مثمر ثمر در جريان خروشان آباداني ايران عزيز و با بهره گيري از تجارب چندين ساله كارشناسان خود در پروژه های بزرگ عمراني در سطح كشور از يك سو و نيز تلفيق توامان آن با علوم روز مهندسي و اجرايي از سوي ديگر همواره سعي مي نمايد با حضور موثر خود در گستره پهناور عمران ايران ، گامي هر چند كوچك در راستاي ارتقا سطح كيفي پروژه هاي عمراني بردارد. از اين رو اميد است بتوانيم در اين راه حركتي درخور انجام نمايم.

با احترام-مدير عامل ايمان غلامي نيگچه


افراد آنلاین : 184   نفر    بازدید امروز : 4955   نفر    بازدید دیروز : 16764   نفر    بازدید  این ماه :  422818   نفر    بازدید ماه گذشته : 388080   نفر    بازدید کل : 9972955   نفر   
.کليه حقوق اين وب سایت متعلق به کلینیک بتن ایران است © توسعه دهنده:پرشیاداده