تماس برای مشاوره؟

متخصصین و کارشناسان کلینیک بتن ایران آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

مشاوره فنی: 09120916272-09128889641

مشاور اجرایی پروژه تعمیراتی: 09128889641

پشتیبانی فنی فروش: 09120916272

نکات اجرایی قالب بندی فلزی و چوبی بتن

نکات اجرایی قالب بندی فلزی و چوبی

شما می توانید برای تهیه لوازم جانبی قالب بندی بتن و یا قالب بندی انواع سازه های بتنی با بخش بازرگانی یا فنی مهندسی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( 44618462-44618379 ) اقدام نماید.

در این متن سعی شده به عباراتی چون نکات قالب بندی ستون ، نکات اجرایی قالب بندی فلزی ، قالب سقف ، قالب بندی تیر ، بتن ریزی ستون ، وسایت قالب بندی بتن ، قالب بندی چوبی ، قالب بندی چوبی ستون ، اجرای قالب بندی فلزی ، اجرای فالب بندی چوبی ، قالب بندی سقف دالی بتنی ، قالب بندی سقف دال بتنی ، روش محاسبه قالب بندی پاسخ داده شود.

 

اجزای متشکله قالب و داربست و عملکرد آن

مجموعه قالب و داربست که شامل رویه قالب، بدنه قالب، پشتبندها، حایلها، چپ و راستها، پایههای قائم و کمرکشهای افقی است، باید بتن را در شکل موردنظر و در محدود ه رواداریهای مجاز نگاه داشته، نمای دلخواه را به سطح بتن بدهد و وزن بتن را تا هنگام سخت شدن و کسب مقاومت کافی تحمل نماید.

همچنین قالب باید بتن را در مقابل صدمات مکانیکی حفظ کرده، از کم شدن رطوبت بتن و نشت شیره آن جلوگیری نماید، در مقابل سرما و گرمای محیط عا یقی مناسب باشد، میلگردها و سایر اجزا و قطعاتی را که در داخل بتن قرار میگیرند در محل موردنظر نگاه داشته، در برابر نیروهای ناشی از لرزاندن و مرتعش ساختن بتن مقاومت نماید و از بتن، بدون آسیب رساندن به آن، جدا گردد. قالبها باید چنان ساخته شوند که با رعایت روا داریهای مجاز عضو و قطعه بتنی، مطابق نقشه های اجرایی ریخته شود. قالبها باید پس از هر بار مصرف، تمیز شده و در محلی دور از تأثیر سوء عوامل جوی و صدمات مکانیکی نگهداری شوند. چنانچه کیفیت سطح تمام شده بتن حائز اهمیت باشد، نباید از قطعات قالب که در مراحل قبلی صدمه دیدهاند، برای این گونه سطوح استفاده شود.

نقشه قالب بندی

برای سازه های خاص و پیچیده و یا سایر مواردی که تهیه نقشههای قالب و داربست ضرورت داشته باشد، این نقشهها توسط مشاور، تهیه و به پیمانکار ابلاغ خواهد شد، در غیر این صورت پیمانکار باید خود نسبت به تهیه طرح و نقشه قالبها اقدام نماید. در طراحی قالب باید بارهای زیر دقیقاً مورد توجه قرار گیرند:

وزن قالبها و پشتبندها، وزن بتن تازه، آرماتور و سایر اقلام کار گذاشته شده در بتن، وزن افراد، وسایل کار، گذرگاهها و سکوهای کار، بارهای موقت حاصل از انبار کردن مصالح و اثرات دینامیکی نظیر اثر تخلیه بتن از جام حمل بتن، فشار رو به بالای باد، عکسالعملهای تکیهگاهی در بتنهای پیشتنیده، رانش بتن تازه، فشار و مکش باد، بارهای ناشی از تغییرات درجه حرارت، بارهای ناشی از بتن ریزی نامتقارن، نیروهای رو به بالا در قالبها و اجسام کار گذاشته شده در بتن، بارهای حاصل از نشست نامتقارن تکیهگاههای قالب و بارهای ناشی از لرزاندن و متراکم کردن بتن.

قالب بندی

انتخاب مصالح مناسب برای قالب، باید با توجه به ملاحظات اقتصادی، ایمنی و سطح تمام شده مورد انتظار صورت پذیرد. در ساخت قسمتهای مختلف مانند بدنه، رویه، ملحقات، اجزا ی نگهدارنده قالب و نظایر آن، باید مشخصههای فیزیکی و مکانیکی مصالح مورد توجه قرار گیرند. در استفاده از مصالح مختلف برای قالب و داربست ، باید قبلاً نظر موافق دستگاه نظارت جلب شده باشد.

 

چوب  

چوب مورد مصرف در قالب، باید صاف، بدون پیچ و تاب، سالم و بدون گره از نوع صمغدار باشد . چنانچه ضخامت تخته در بدنه قالب، روی نقشهها مشخص نشده باشد ، حداقل ضخامت برای قالب سطوح زیرین، 3 سانتیمتر و برای قالب سطوح قائم، 5/2 سانتیمتر خواهد بود. برای پایه های داربست، باید حتیالامکان چوب راست و بدون ترک به کار رود . قطر متوسط چوب گرد مصرفی در پایهها، نباید از 10 سانتیمتر کمتر باشد. حداقل ابعاد در مورد چارتراشها، 8 سانتیمتر است.

پایه های چوبی تا ارتفاع 4متر باید یکپارچه باشند و از چهارمتر به بالا میتوان از دو اصله چوب استفاده کرد، در این حالت حداکثر تعداد پایه های وصله دار یک سوم کل تعداد پایهها خواهد بود.

پایه های چوبی تا ارتفاع چهارمتر حداقل در یک ردیف باید توسط قیدهایی ب ه صورت چپ و راست به یکدیگر کلاف شوند. از ارتفاع چهارمتر به بالا به ازای هر دو متر اضافه، یک ردیف کلاف اضافه منظور خواهد شد. برای انتقال بار بخشهای فوقانی به زمین، تختههایی به ضخامت کافی به نام زیرسری، زیر پایهها گذاشته میشود. سطح زیرسری باید چنان باشد که فشار وارد بر زمین در هیچ حالت از یک کیلوگرم بر سانتیمترمربع تجاوز ننماید.

 

سایر مصالح

در به کارگیری سایر مصالح نظیر فلزات، لاستیکها، پلاستیکها و غیره، باید مسئله سازگاری مصالح با بتن تازه قبلاً مورد بررسی قرار گیرد. در بهکارگیری مصالح نوین برای قالببندی، باید به دستورالعملهای کارخانه سازنده و نیز مندرجات دفترچه مشخصات فنی خصوصی توجه شود.

 

اجرا

مشخصات اجرایی قالب

چنانچه شیب قطعات شیبدار از 2 قائم به 3 افقی (3:2 (تجاوز کند، ارجح است که برای سطح فوقانی قطعه نیز قالب در نظر گرفته شود و در هر حال برای شی بهای بیش از 1:1 ،تعبیه قالب سطح فوقانی اجباریست.

رویه قالبها و مواد رهاساز قالب، باید قبل از جاگذاری آرماتورها روی قالبها نصب یا مالیده شوند. قالبها باید چنان جذب و جفت کنار یکدیگر قرار گیرند که مانع از هدر رفتن شیره بتن شوند . قالبها باید عاری از آلودگیها، ملات، مواد خارجی و غیره بوده و قبل از هر بار مصرف باید با مواد رهاساز قالب پوشانده شوند. این مواد باید چنان به کار گرفته شود که لایهای یکنواخت و نازک روی سطوح قالب ایجاد نماید، بدون آنکه موجب آلودگی آرماتورها شوند. قبل از بکارگیری مواد رهاساز قالب، باید از سازگاری این مواد با عوامل متشکله بتن و قالب اطمینان حاصل گردد. در مواردی که دسترسی به کف قالبها دشوار یا غیر ممکن است، باید با تعبیه دریچههای بازدید و کفشور قالب، نسبت به نظافت داخل قالب قبل از بتنریزی اقدام شود. چنانچه کیفیت سطح تمام شده بتن حائز اهمیت باشد ، نباید از قطعات قالب که در مراحل قبلی صدمه دیدهاند، برای این سطوح استفاده شود. در مورد روشهای ویژه اجرایی مانند استفاده از قالبهای لغزان، قالبهای ماندگار، قالببندی در زیر آب و نظایر آن، باید به مندرجات دفترچه مشخصات فنی خصوصی که بدین منظور تنظیم شده است ، مراجعه شود.

 

پایه های اطمینان

به منظور جلوگیری از بروز تغییر شکلهای تابع زمان در قطعات بتن آرمه تازه قالب برداری شده، پس از برداشتن قالب سطوح زیرین قطعات مزبور، پایههایی در زیر آنها باقی گذاشته میشوند که پایه های اطمینان نام دارند. پیش بینی پایه های اطمینان برای تیرهای به دهانه بزرگتر از 5 متر، تیرهای طره به طول بیش از 5/2 متر، دالهای به دهانه بزرگتر از 3 متر و دالهای طرهای به طول بیش از 5/1 متر اجباری است. تعداد پایه های اطمینان پیشبینی شده، باید به اندازهای باشد که فاصله هر دو پایه اطمینان مجاور در هیچ مورد از 3 متر تجاوز ننماید.

 

رواداریها  

چنانچه رواداریها در طرح مشخص نشده باشند، ارقام مندرج در جدول 6-3-3 ملاک عمل خواهند بود.

 

جدول 6-3-3 رواداری سازه های بتنی متعارف

ردیف شرح رواداری 6 میلیمتر در هر 3 متر طول حداکثر 75 میلیمتر در کل طول در لبه و سطح ستونها، پایهها، دیوارها، نبشها و کنجها

الف 6 میلیمتر در هر 6 متر طول حداکثر 12 میلیمتر در کل طول برای گوشه نمایان ستونها، درزهای کنترل،

ب شیارها و دیگر خطوط برجسته، نمایان و مهم

1 انحراف از امتداد قائم

6 میلیمتر در هر 3 متر طول

9 میلیمتر در هر چشمه یا هر 6 متر طول

حداکثر 19 میلیمتر در کل طول در سطح زیرین دالها، سقفها، سطح زیرین تیرها، نبشها و کنجها قبل از برچیدن حایلها

الف 6 میلیمتر در هر 6 متر طول حداکثر 12 میلیمتر در کل طول در نعل درگاهها، زیرسریها، جانپناههای نمایان

ب شیارهای افقی و دیگر خطوط برجسته، نمایان و مهم

 

انحراف از سطوح یا ترازهای مشخص شده در نقشه ها

در هر چشمه 12 میلیمتر

در هر شش متر طرل 12 میلیمتر

حداکثر در کل طول 25 میلیمتر

انحراف ستونها، دیوارها و

تیغههای جدا کننده از موقعیت

مشخص شده در پلان ساختمان

4 انحراف از اندازه و موقعیت بازشوهای واقع در کف دیوار و غلافها ٦ ±ميليمتر

الف در جهت نقصانی 6 میلیمتر

ب در جهت اضافی 12 میلیمتر

اختلاف در ابعاد مقطع عرضی ستونها

5 و تیرها و ضخامت دالها و دیوارها

نقصانی 12 میلیمتر

اضافی 50 میلیمتر

 

اختلاف اندازه ها در پلان

الف دو درصد عرض شالوده در امتداد طول موردنظر

ب جابهجایی یا خروج از مرکز مشروط بر آنکه بیش از طول 50 میلیمتر نباشد

5 درصد کاهش ضخامت نسبت به آنچه تعیین شده محدودیتی ندارد

افزایش ضخامت نسبت به آنچه تعیین شده

پ ضخامت 6 شالودهها

ارتفاع پله ٣ ±ميليمتر

کف پله ٦ ±ميليمتر

در تعدادی معدودی

 

پله

الف ارتفاع پله ٥/١ ±ميليمتر کف پله ٣ ±ميليمتر

ب در پله های متوالی

7 پله ها

در مورد سازه های خاص باید رواداریها در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شوند.

 

تنظیم قالب بندی

قالببندی باید قبل، حین و بعد از بتنریزی به دقت زیر نظر قرار گرفته و در مراحل مختلف به منظور حفظ مجموعه قالب و داربست در محدوده رواداریهای تعیین شده، تنظیم شود.

 

قالب برداری  

قالب باید وقتی برداشته شود که بتن قادر به تحمل تنشها و تغییر شکلهای وارده باشد. قبل از آنکه اعضا و قطعات بتنی، مقاومت کافی برای تحمل وزن خود و بارهای وارده را کسب نمایند، نباید پایهها و قالبهای باربر برچیده شوند. عملیات قالببرداری و جمع کردن پایهها باید گام به گام بدون ضربه و اعمال فشار ، چنان صورت گیرند که اعضا و قطعات، تحت بارهای ناگهانی قرار نگرفته، بتن صدمه نبیند و خدشهای به ایمنی و قابلیت بهره برداری قطعات وارد نشده و تغییر شکلهای غیر مجاز در آنها رخ ندهد. چنانچه قالب برداری قبل از پایان دوره مراقبت انجام شود، باید تدابیری برای مراقبت بتن پس از قالب برداری اتخاذ گردد.

 

زمان قالب برداری

الف: چنانچه زمان قالببرداری در طرح، تعیین و تصریح نشده باشد، قالبها و پایهها نباید قبل از سپری شدن مدتهای مندرج در جدول 6-3-6) الف) برداشته شوند:

جدول 6-3-6) الف) حداقل زمان لازم برای قالببرداری

دمای مجاور سطح بتن (درجه سلسیوس)

0 8 16 بالاتر و 24

 شرح

نوع قالببندی

30 18 12 9 (ساعت (قائم قالبهای

قالب زیرین (شبانه روز) 3 4 6 10

پایههای اطمینان (شبانه روز) 7 10 15 25

دالها

قالب زیرین (شبانه روز) 7 10 15 25

پایههای اطمینان (شبانه روز) 10 14 21 36

تیرها

 

پیش شرطهای استفاده از جدول فوق این است که:

ـ بتن با استفاده از سیمان پرتلند معمولی یا سیمان پرتلند ضد سولفات تهیه شده باشد.

ـ حین سخت شدن بتن، دمای محیط به کمتر از صفر درجه سانتیگر اد تنزل ننماید (در صورت تنزل دمای محیط به کمتر از صفر درجه سانتیگراد ، باید ارقام جدول متناسباً و حداقل به میزان مدت یخبندان افزایش یابند).

ـ هنگام قالببرداری سطوح قائم، جهت حفظ بتن در برابر گرما یا سرمای محیط بلافاصله پس از قالب برداری عمل آوردن بتن به روش مقتضی صورت پذیرد.

ـ در صورت استفاده از سیمان زودگیر، ارقام جدول فوق قابل کاهش است . هنگام استفاده از مواد دیرگیر کننده در ساخت بتن باید ارقام جدول فوق افزایش یابند.

ـ اگر ملاحظات خاصی برای پرهیز از ترکهای زودهنگام یا تقلیل تغییر شکلهای ناشی از وارفتگی مد نظر باشد، باید ارقام جدول را افزایش داد . به علاوه چنانچه عمل آوردن تسریع شده یا قالب بندی خاصی نظیر قالبهای لغزان مطرح باشد، ممکن است مقادیر فوق را کاهش داد.

ب: برداشتن قالبها و پایهها در مدتهای کمتر از مقادیر مندرج در جدول فوق فقط به شرط آزمایش میسر است. در صورتی که آزمایش نمونه های آگاهی (نگهداری شده در کارگاه) حاکی از رسیدن مقاومت بتن به (70 (%مقاومت 28 روزه موردنظر باشد، میتوان قالب سطوح زیرین را برداشت، ولی برداشتن پایه های اطمینان در صورتی مجاز است که علاوه بر رعایت سایر محدودی تها، مقاومت بتن به مقاومت 28 روزه موردنظر رسیده باشد.

 

برداشتن پایه های اطمینان

الف: برای تیرهای تا دهانه 7 متر، برداشتن کل قالب و داربست و زدن پایههای اطمینان میسر است ، ولی برای دهانه های بزرگتر از 7 متر، تنظیم قالب و داربست باید چنان انجام گیرد که برداشتن قالب بدون جابهجا کردن پایههای اطمینان صورت پذیرد.

ب: برای سازههای متشکل از دیوار و دال بتنآرمه، نظیر سازههایی که با قال ب تونلی و یا قالبوارههای به ابعاد بزرگ ساخته میشوند، میتوان برچیدن و زدن مجدد پایه های اطمینان را تا دهانه 10 متر مجاز تلقی کرد، مشروط بر اینکه زدن پایه های اطمینان بلافاصله پس از برداشتن قالب صورت گرفته و در عمل از عدم بروز ترکها و تغییر شکل های نامطلوب اطمینان حاصل گردد.

پ: به طورکلی در صورتی که قطعه موردنظر جزئی از یک سیستم سازهای پیوسته باشد، موقعی میتوان پایه های اطمینان را برداشت که تمام قطعات مجاور قطعه مزبور بتن ریزی شده باشند.

ت: در صورتی که قالب بندی طبقه فوقانی روی طبقه زیرین تکیه نماید، برد اشتن پایههای اطمینان زیرین وقتی میسر است که بتن طبقه فوقانی مقاومت لازم را ب ه دست آورده باشد. ارجح آن است که همیشه در دو طبقه متوالی پایههای اطمینان وجود داشته باشند، پایه های اطمینان در طبقات باید در امتداد هم باشند.

ث: برداشتن پایههای اطمینان باید بدون اعمال فشار و بدون ضربه، طوری صورت پذیرد که بار به تدریج از روی آنها برداشته شود. برای دهانه های بزرگ و قطعاتی که نقش حساس سازهای دارند ، باید برداشتن بار از روی پایه های اطمینان با وسیلهای قابل کنترل انجام پذیرد که در صورت لزوم بتوان برداشتن بار از روی پایه اطمینان را متوقف نمود.

الف: دفن کردن لوله ها و مجاری آب، فاضلاب، بخار و گاز و نیز عبور دادن لولهها و مجار ی مزبور از داخل بتن تیرها و ستونها باید دقیقاً از مسیرهای تعیین شده و مطابق با نقشههای اجرایی صورت پذیرد و پیمانکار مجاز به تغییر مسیرهای مذکور جز با کسب نظر موافق دستگاه نظارت نخواهد بود.

ب: لوله ها و مجاری آلومینیومی نباید در قطعات بتنی دفن شوند، مگر اینکه به نحو مؤثری روکش شده باشند تا از ترکیب شیمیایی بتن و آلومینیوم و یا از فعل و انفعالات الکتروشیمیایی بین فولا د و آلومینیوم جلوگیری به عمل آید.

پ: در قالببندی پوشش طبقات و دیوارهای باربر، باید مطابق نقشههای اجرایی، پیشبینی هایی برای عبور لوله ها و مجاری مورد نیاز سیم کشی، لوله کشی و سایر نیازهای تأسیساتی و مکانیکی به عمل آید، به نحوی که پس از اتمام بتن ریزی نیازی به تخریب بتن نباشد. در پارهای موارد میتوان از وسایل برش مناسب و مورد تأیید مهندس طراح و مهندس ناظر، مجاز خواهد بود.

ت: چنانچه نقشههای اجرایی لولهها و مجاری مدفون در بتن به تصویب مهندس طراح نرسیده باشد ، لوله ها و مجاری مدفون در دال، دیوار یا تیر، باید چنان کار گذاشته شوند که شرایط زیر تأمین شده باشند:

3 ـ ابعاد خارجی لوله ها و مجاری نباید بزرگتر از کل ضخامت دیوار، دال یا تیری که در آن دفن 1 میشود، باشند.

ـ فاصله مراکز آنها نباید کمتر از سه برابر قطر یا عرضشان باشد.

6-5 درزهای اجرایی، سطوح واریز

الف: تعداد درزهای اجرایی باید حداقل لازم جهت انجام کار باشد . در تعیین موقعیت درزهای اجرایی باید دقت کافی به عمل آید. بسته به اهمیت کار، موقعیت و شکل درزهای اجرایی توسط مهندس طراح، تعیین و در نقشهها درج میگردد. در غیر این صورت موقعیت و شکل درزها توسط مسئول اجرایی در کارگاه تعیین میشود. در هر حال نباید تعیین موقعیت درزها به زمان انجام کار موکول گردد.

ب: سطح بتن در محل درزهای اجرایی باید قبل از شروع مجدد کار، تمیز و دوغاب خشک شده از روی آن پاک شود. قبل از بتنریزی جدید باید تمام سطوح درزهای اجرایی تر شده و آب اضافی از روی آن تخلیه گردد. برای تأمین پیوستگی بین لایههای بتن در محل درزهای اجرایی باید سطح بتن قبلی زبر یا مضرس شده و سپس لایه بعدی ریخته شود.

ایجاد درزهای اجرایی قائم باید به وسیله قالب موقت صورت پذیرد. درزهای اجرایی در دالها و تیرها، باید در ثلث میانی دهانه دالها و تیر واقع شوند. درزهای اجرایی در تیرهای اصلی، باید حداقل به اندازه دو برابر عرض تیرهای فرعی متقاطع با آنها، از این تیرهای فرعی فاصله داشته باشند. بتن تیرها و سرستونها، باید به صورت یکپارچه و همراه با بتن دال ریخته شوند، مگر اینکه در نقشه ها یا دفترچه مشخصات فنی خصوصی ترتیب دیگری تعیین شده باشد.

 

 

 

 

 

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت تولید رایحه بتن سبز و مهندسی ژرف تابان مهر از سال 1385 فعالیت خود را آغاز نموده است. این مجموعه با شناخت خلا موجود در زمینه ارائه خدمات تخصصی بتن در سطح کشور ، با بکارگیری پرسنل تخصصی و نیز تجهیزات ویژه ، در این سالهای سعی نموده گامی کاربردی و موثر در زمینه رفع نیاز متخصصین ، کارفرمایان ، مهندسین ، دانشجویان ، مشاورین و پیمانکاران بردارد. در این قالب و بهره گیری از تجربیات روزافزودن خود ، با عنایت به اخذ استانداردهای بین المللی ( استاندارد CE  اتحادیه اروپا و استاندارد ایزو 9001 ) ، این مجموعه  همواره سعی است خدماتی به روز و تخصصی و کاربردی تر ارائه نماید. شرح خلاصه خدمات ارائه شده توسط این شرکت شامل بخشهای زیر می باشد. این شرکت در حال حاضر عضو وندور لیست صنایع دفاع ، لیست بلند وزارت نفت ، وندورلیست سازمان تامین اجتماعی و عضو انجمن ملی بتن ایران می باشد.

 

مجموعه تولیدی و بازرگانی رایحه بتن سبز :

 

مجموعه مهندسی ژرف تابان مهر :

 

در حال حاضر مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، دارای دفتار و نمایندگی هایی در بسیاری از مناطق و شهر ها می باشد.علاقمندان می توانند برای بهره گیری از خدمات و محصولات این شرکت و یا مشاوره و دریافت رزومه فعالیت ها و یا مشخصات فنی محصولات این شرکت ، با نمایندگی این مجموعه و یا دفتر مرکزی این شرکت ( 44618462-44618379) تماس حاصل فرمایند. همچنین علاقمندان به همکاری با این شرکت می توانند جهت اخذ نمایندگی و عاملیت فروش خدمات و محصولات این شرکت با شماره تلفن 09120916272 تماس حاصل نمایند.

 

 

تاریخ: 1398/4/20      بازدید:462

تماس با ما